Rocznica podpisania Konwencji Genewskich

W dniu 12 sierpnia 1949 r. podpisane zostały przez Polskę w Genewie Konwencje o ochronie ofiar wojny, a mianowicie:

1. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych,

2. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu,

3. Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych oraz

4. Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

W 1864 roku 12 państw podpisało na konferencji w Genewie porozumienie zwane pierwszą Konwencją Genewską lub Konwencją humanitarną Czerwonego Krzyża o polepszeniu losu rannych żołnierzy a wspomniany komitet przyjął nazwę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie.

Na podstawie tej Konwencji ranni żołnierze i personel sanitarny stron walczących uznani zostali za osoby neutralne, pozostające pod ochroną prawa. Znakiem tej ochrony stało się godło Czerwonego Krzyża na białym polu będące odwróconym godłem państwowym Szwajcarii – dla uczczenia Henryka Dunanta i pozostałych inicjatorów Konwencji Genewskiej.

Wkrótce w państwach, które podpisały Konwencję Genewską lub do niej później przystąpiły powstały narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, których zadaniem było niesienie w oparciu o postanowienia Konwencji pomocy ofiarom wojny i przygotowywanie pomocniczych ochotniczych kadr sanitarnych dla zapewnienia tej pomocy w czasie wojny.

W celu polepszenia współpracy i pomocy między narodowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża w 1919 roku utworzono Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Stała się ona federacją narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułmańskie) i Czerwonego Lwa i Słońca (Persja). Polska również do niej przystąpiła. Podstawowym zadaniem Ligi było dopomaganie narodowym stowarzyszeniom m.in. w szerzeniu idei czerwonokrzyskich wśród młodzieży.

Wszystkie zarówno wspomniane na początku cztery Konwencje jak i kolejne akty międzynarodowego prawa humanitarnego są wyrazem przekonania ludzkości, ze w czasie wojny, tak jak w czasie pokoju obowiązują ludzi pewne powszechnie uznane zasady moralne i humanitarne. Stosuje się je we wszystkich konfliktach zbrojnych i wojennych.

Główną zasadą określoną przepisami jest nakaz, że “osoby nie biorące udziału w działaniach wojennych, w tym również członkowie sił zbrojnych, którzy złożyli broń oraz osoby, które stały się niezdolne do walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolności lub z wszelkich innych powodów, będą we wszelkich okolicznościach traktowane w sposób humanitarny, przy czym nie będą robione żadne różnice na ich niekorzyść z powodu rasy, koloru skóry, religii lub wierzeń, płci, urodzenia lub majątku ani z żadnych innych powodów tego rodzaju”.

Wszystkie Konwencje chronią znakiem Czerwonego Krzyża i nie pozwalają atakować szpitali, zakładów i formacji służby zdrowia wojskowej i cywilenej, organizowanych i prowadzonych przez narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża: sprzet i personel sanitarny, personel narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża przeznaczony do zbierania, wynoszenia, przewożenia i leczenia rannych i chorych.

Szczególnej ochronie Konwencji i opiece Czerwonego Krzyża poddano osoby cywilne, a zwłaszcza dzieci, kobiety ciężarne, starców, chorych, osobami niepełnosprawnymi.

Jeżeli chcecie się zapoznać z pełnym tekstem Konwencji Genewskich zapraszamy: https://www.legal-tools.org/doc/8913f1/pdf/
Konferencja “Prawo Humanitarne w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4zNMu-9DMiIBLYZ1TuA9cZnRUPlL9iuX

Międzynarodowe Prawo Humanitarne – odpowiadamy na Twoje pytania

Pojawiła się nowa pozycja w dziale Międzynarodowego Prawa Humanitarnego (MPH) “Międzynarodowe Prawo Humanitarne – odpowiadamy na Twoje pytania”. Pozycja ta odpowiada na podstawowe pytania oraz porusza od podstaw zagadnienia związane z MPH.

Drodzy Czytelnicy, przekazujemy na Wasze ręce publikację pt. „Międzynarodowe Prawo Humanitarne – odpowiadamy na twoje pytania. Kompendium dla słuchaczy Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”. Pomysł na jej opracowanie powstał w wyniku rozmów pomiędzy słuchaczami a wykładowcami Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż od ponad 20 lat. To unikatowe połączenie wiedzy, doświadczeń i zainteresowań skłoniło do refleksji, iż warto pokusić się o wyposażenie przyszłych słuchaczy Szkoły w swoiste kompendium, które pomoże im zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami MPH, zaś naszym wykładowcom w popularyzacji wiedzy na ten temat.

XXIII Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXIII Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. 💙💛❤️
Kurs odbędzie się w dniach 20–24 kwietnia 2020r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Do udziału w kursie zapraszamy:
• studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
• wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
• pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Program obejmuje, m.in.:
• międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
• niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
• ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
• implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej oraz rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. prof. R. Bierzanka.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2020r. na adres e-mail: monika.kolaj@pck.org.pl lub pocztą na adres:

Ośrodek Upowszechniania MPH
Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do 15 marca 2020..

Koszt udziału w kursie (materiały, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa) wynosi 650 zł (kwota brutto, uwzględnia podatek VAT).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 326 12 22, 22 326 13 45

Konferencja “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża” – materiały wideo

Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 100. lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Więcej informacji na temat konferencji na:
https://pcktorun.pl/konferencja/ oraz
https://pcktorun.pl/fotorelacja-z-konferencji-prawo-humanitarne-w-100-lecie-polskiego-czerwonego-krzyza/Verified by MonsterInsights