Konferencja naukowa „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”. 14.11.2019

Polski Czerwony Krzyż, który w 2019 roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia,  jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją  humanitarną  w Polsce. Celem planowanej konferencji jest podsumowanie i prezentacja dorobku oraz realizacja misji na przestrzeni 100 lat, jak również budowanie wizerunku Polskiego Czerwonego Krzyża jako jednej z niewielu organizacji w Polsce, o tak długiej historii, ale też organizacji, która ją szanuje i potrafi z niej czerpać siłę do współczesnych działań. Pragniemy zachęcić naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauki, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na przestrzeni wieku. Konferencja  będzie mieć charakter ogólnopolski, co mamy nadzieję – przełoży się na duże zainteresowanie społeczeństwa, a jubileuszowa publikacja związana z konferencją stanowić będzie ważny przyczynek do historii Polski niepodległej od 100 lat.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 2 pierwszych sesji z 14.11.2019 roku.

I SESJA  godz. 10.00-13.00

 1. dr Waldemar Nikliński – Polski Biały Krzyż, zapomniana historia.
 2. dr Anna Ambrochowicz-Gajownik – Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z polskimi konsulatami na południu Francji w 1940 roku.
 3. dr hab. Anna Pachowicz – Działalność PCK na terytorium Francji w strefie okupowanej i nieokupowanej w okresie II wojny światowej.
 4. dr Waldemar Kowalczyk – Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie II wojny światowej za granicą.
 5. Jolanta Adamska – Polski Czerwony Krzyż a Zbrodnia Katyńska.
 6. mgr Paweł Glugla – Aparat bezpieczeństwa wobec Stanisława Plapperta – członka Komisji Technicznej PCK w Katyniu.
 7. dr Tomasz Dziedzic – Archiwum doktora Robla.
 8. red Małgorzata Bilska – dr Józef Bellert i Szpital PCK w Auschwitz.

przerwa na obiad

II SESJA , godz. 14.00-16.00

 1. dr Wojciech Paduchowski – Pod czujnym okiem policji politycznej – dr płk. Mieczysław Henoch pracownik PCK w Krakowie.
 2. dr hab. Aneta Firlej-Buzon – Wśród ruin, wśród zniszczenia, wśród cieni zdziczenia i mordu, w których pogrąża się każda wojna, wyłania się sylwetka Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK na rzecz przesiedlanych i osiedlających się na Dolnym Śląsku w świetle druków ulotnych z lat 1945-1948.
 3. mgr Dominika Jarzyńska- Pokojska – Ekshumacje prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż po II wojnie światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej, umożliwiające odkrycie zbiorowych mogił ofiar niemieckich potajemnych egzekucji z lat 1939-1943. Ich znaczenie dla rozwoju badań nad zbrodnią w Palmirach. Upamiętnienie miejsca straceń – powstanie muzeum.
 4. dr Janos Tischler – Polskie społeczeństwo wobec Węgrów po stłumieniu rewolucji węgierskiej 1956 r. Polacy Węgrom – 1956.

Organizatorem konferencji jest Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

100% członkostwa na 100-lecie PCK

Przypominamy u progu jubileuszowego roku kilka faktów nt. składek członkowskich.

Składki zbierają stowarzyszenia. Składki członkowskie to źródło finansowania dostępne dla STOWARZYSZEŃ, czyli także dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Składki nie występują w fundacjach. Składki to jednak nie tylko prawo, ale i obowiązek. Stowarzyszenia nie mogą funkcjonować, nie zbierając składek. Wymaga od nich tego ustawa – Prawo o stowarzyszeniach.

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia. Z obowiązku uiszczania składek członkowskich z reguły (zwyczajowo) zwalniani są tzw. członkowie honorowi stowarzyszenia (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu określa statut). Każdy członek PCK jest wolontariuszem, ale nie każdy wolontariusz jest członkiem. Członek PCK, to ktoś więcej niż wolontariusz. Bycie członkiem PCK to duma z bycia częścią organizacji, która od 100-lat nieprzerwanie niesie pomoc potrzebującym.

Co mówi Statut PCK na temat członkostwa i składek?

• Członkami Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać osoby pragnące uczestniczyć społecznie w realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkowie należą do kół PCK w szkołach, zakładach pracy lub środowiskach.
• Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;
3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
4) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;
2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.
4) Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.
5) Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi:
• mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
• godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
• członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:
1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;
2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.
• przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
• członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
• członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

Źródło: http://pck.malopolska.pl/

Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji

Foto: TZMO

18 września uczestniczyliśmy również w szkoleniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” pn. „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji”, które poprowadziła Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.Dziękujemy Fundacji za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym spotkaniu pozwalającym lepiej poznać świat demencji.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

18 września 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera Polski Czerwony Krzyż w Toruniu zorganizował szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym. Zajęcia poprowadzone zostały przez pracownika socjalnego i terapeutę. W szkoleniu brała udział liczna grupa opiekunów faktycznych osób zmagających się z tą trudną chorobą. Spotkanie to możliwe było dzięki realizacji projektu pomocy środowiskowej dla seniorów- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu.