Ochrona znaku czerwonego krzyża

Mimo iż znak czerwonego krzyża jest znany w zasadzie każdemu to niewiele osób wie, że jest on chroniony zarówno przepisami prawa międzynarodowego (art. 44 i 53 I Konwencji Genewskiej z dn. 12.08.1949 r.; Dz. U. 1956 r., Nr 38, poz.171) jak i przepisami prawa krajowego (art. 13, 14, 15 Ustawy z dnia 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, Dz. U. 2019, poz.179).
Nie jest on więc wbrew ogólnemu przekonaniu elementem domeny publicznej. Oznacza to, że nie może być używany przez każdego w dowolny sposób.

Ustawa o Polskim Czerwonym Krzyżu

  • Art. 13. Prawo do używania znaku lub nazwy Czerwonego Krzyża jako godła lub znaku rozpoznawczego i ochronnego przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych.
  • Art. 14. 1. Zabronione jest używanie z naruszeniem art. 13 znaku lub nazwy „Czerwony Krzyż” lub „Krzyż Genewski”, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących ich naśladownictwo.
    2. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również używania znaków i nazw „Czerwonego Półksiężyca” oraz „Czerwonego Lwa i Słońca”.
    3. Zabronione jest używanie godła Związku Szwajcarskiego (biały krzyż na czerwonym tle) albo znaku stanowiącego jego naśladownictwo wbrew postanowieniom konwencji międzynarodowych.
  • Art. 15. 1. Kto wbrew przepisom ustawy używa godeł, znaków lub nazw określonych w art. 12, 13 i 14, podlega karze grzywny do 4500zł

Znaczenie znaku czerwonego krzyża?

Znak czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa znaczenia: ochronne oraz informacyjne.

  • Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym, że oznaczone nim osoby, jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym. W czasie konfliktu zbrojnego znak czerwonego krzyża na białym tle może być użyty przez: wojskowe służby medyczne (personel, sprzęt medyczny, placówki opieki nad rannymi i chorymi członkami sił zbrojnych) oraz organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (pracownicy, wolontariusze, sprzęt, obiekty pomocy).

  • Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Znak używany przez stowarzyszenie krajowe w czasie pokoju jest niewielkich rozmiarów – używany jako znak stowarzyszenia powinno występować razem z jego nazwą lub inicjałami.

Szczegółowe przepisy zawarte są w REGULAMINIE UŻYWANIA ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA przyjęty przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 roku w Budapeszcie (Rezolucja nr 5)

Pamiętaj więc!
To, że firma, organizacja lub osoba prywatna udziela pomocy humanitarnej nie oznacza automatycznie, że może działać pod znakiem czerwonego krzyża. Tylko organizacje i podmioty związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca mogą używać tego znaku.

Jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących stosowania znaku czerwonego krzyża napisz do nas
zr.torun[małpa]pck.org.pl
lub skontaktuj telefonicznie
56 622-21-29