Zbiórka Żywności i Słodyczy

Fotorelacja z trwającej w sieci sklepów Stokrotka zbiórki artykułów spożywczych i słodyczy. Zbiórka organizowana jest w ramach akcji świątecznej, której celem jest przygotowanie paczek dla osób potrzebujących, samotnych, chorych, seniorów, szczególnie tych osób, które ze względu na pandemię zmuszone są pozostać w izolacji. DZIĘKUJEMY sieci sklepów Stokrotka, pracownikom, klientom, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w organizację akcji.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Ustanowiony zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V)) w 1950 roku. Choć od tej chwili minęło ponad 70 lat – nadal istnieją kraje, w których prawa człowieka nie są uznawane. Deklaracja ustanowiła kanon praw przysługujących wszystkim obywatelom. To pierwszy dokument, dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw. Organizacje narodowe Czerwonego Krzyża na całym świecie prowadzą wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony wspomnianych praw.

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Światowy Dzień Wolontariusz

5 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Wolontariusza.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w w dużym stopniu oparta o pracę wolontariuszy i członków PCK- bez nich nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do tak ogromnej liczby osób i realizować naszych celów. W działalność Polskiego Czerwonego Krzyża może zaangażować się każdy bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, płeć, religię, język i poglądy polityczne. 

Można to zrobić na 2 sposoby: można zostać członkiem PCK w ramach działalności wybranej jednostki podstawowej lub też zostać wolontariuszem zarówno w wybranej jednostce podstawowej jak i w oddziale okręgowym lub rejonowym PCK.

Kim jest wolontariusz?

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wolontariusz tak samo jako członek PCK może angażować się w realizację celów i działań PCK, lecz nie opłaca on składek członkowskich oraz nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego w strukturach Stowarzyszenia. Wolontariusz nie musi należeć do żadnej jednostki podstawowej, może pomagać w pracy danego oddziału okręgowego lub rejonowego PCK np. brać udział w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, pomagać w organizacji wydarzeń itp.Verified by MonsterInsights