Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Ustanowiony zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V)) w 1950 roku. Choć od tej chwili minęło ponad 70 lat – nadal istnieją kraje, w których prawa człowieka nie są uznawane. Deklaracja ustanowiła kanon praw przysługujących wszystkim obywatelom. To pierwszy dokument, dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw. Organizacje narodowe Czerwonego Krzyża na całym świecie prowadzą wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony wspomnianych praw.

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights