Członkowie i wolontariusze

Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych;
3) wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;
3) przestrzeganie postanowień Statutu i  uchwał organów Stowarzyszenia;
4) regularne opłacanie składki członkowskiej w  wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w  określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;
2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z  zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.
5. Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z  czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego. Członek honorowy posiada prawa i  obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:
1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;
2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.

Przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego. Członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) wykluczenia;
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
4) śmierci.

Członek zwyczajny może być wykluczony ze Stowarzyszenia z powodu:
1) nieprzestrzegania postanowień Statutu i  uchwał organów Stowarzyszenia;
2) niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku kalendarzowego;
3) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) pozbawienia godności członka honorowego;
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
4) śmierci.

Członek honorowy może być pozbawiony tej godności z  powodu rażącego sprzeniewierzenia się Podstawowym Zasadom Ruchu.

Członkostwo wspierające Stowarzyszenie ustaje na skutek:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
3) zaprzestania wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia, w zadeklarowanym wymiarze i w okresie ustalonym w  porozumieniu z  zarządem, który przyjął członka wspierającego, wkładów finansowych, rzeczowych lub osobistych;
4) wykluczenia;

WAŻNE:
Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża
Podstawowe informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
Cele i zadania
Członkowie i wolontariuszeVerified by MonsterInsights