Zasady organizacyjne w PCK

1. Kadencja organów statutowych PCK trwa 4 lata.
2. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, a sposób ich przeprowadzania określają zasady wyborcze uchwalone przez Krajowy Zjazd.
3. Pełnienie tych samych funkcji przez prezesów i członków zarządów PCK regulują zasady wyborcze uchwalone przez Krajowy Zjazd.
4. W organach statutowych PCK nie mogą pełnić funkcji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z  winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za popełnione przestępstwo skarbowe.
5. Nieuzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego, okręgowego oraz rejonowego skutkuje zakazem pełnienia przez nich funkcji w organach PCK przez okres następnej kadencji.
6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka zarządu, członka komisji rewizyjnej, lub ustania członkostwa tych osób z innych przyczyn, dany organ ma prawo w drodze uchwały dokooptować do swego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 50% składu osobowego pochodzącego z wyboru zgodnie z przyjętymi zasadami wyborczymi. Nie dotyczy to prezesa.
7. Członkowie zarządów wybierają spośród siebie osoby do pełnienia funkcji.
8. Funkcje prezesów, wiceprezesów na każdym szczeblu organizacyjnym nie mogą być łączone z pełnieniem tych funkcji w zarządzie niższego lub wyższego szczebla organizacyjnego.
9. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie komisji rewizyjnych i  członkowie Sądu Organizacyjnego wybierają spośród siebie przewodniczących, wiceprzewodniczących, a  w  razie potrzeby także sekretarzy.
11. Członkowie i pracownicy PCK są zobowiązani do powstrzymania się od działań politycznych i ideologicznych
niezgodnych z  Podstawowymi Zasadami Ruchu.
12. Członkowie organów PCK nie mogą pełnić funkcji i zajmować stanowisk w innych stowarzyszeniach, organizacjach i  instytucjach, których działalność prowadzi do konfliktu interesów lub naruszenia interesu Polskiego Czerwonego Krzyża.
13. Wobec organów Stowarzyszenia i poszczególnych ich członków, którzy nie wykonują postanowień Statutu i  obowiązujących uchwał, stosuje się konsekwencje dyscyplinarne i organizacyjne ustalone przez Krajowy Zjazd.

– Uchwały organów statutowych PCK zapadają, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i wchodzą w życie z dniem podjęcia, chyba że uchwała stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
– W  zjazdach zwyczajnych okręgowych, rejonowych oraz zebraniach jednostek podstawowych wyjątkowo może być przeprowadzone ważne głosowanie w drugim terminie, przy obecności nie mniejszej niż 1/3 uprawnionych do głosowania, pod warunkiem uprzedniego poinformowania osób zainteresowanych.
– Uchwały organów wyższego szczebla obowiązują organy PCK niższego szczebla.Verified by MonsterInsights