Terenowe jednostki organizacyjne i ich kompetencje

Okręgi i Rejony

Dla realizacji zadań statutowych Polski Czerwony Krzyż tworzy na terenie całego kraju:
1) oddziały okręgowe PCK, zwane dalej „okręgami”;
2) oddziały rejonowe PCK, zwane dalej „rejonami”.

– Okręgi są tworzone i likwidowane na mocy uchwały Zarządu Głównego określającej także teren ich działalności.
– Rejony są tworzone i likwidowane przez zarządy okręgowe, na mocy uchwały określającej także teren ich działalności.

W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność bieżącej realizacji zadań statutowych PCK, Zarząd Główny bądź zarząd okręgowy może powołać na czas określony delegaturę, powierzając jej zadania, określając strukturę organizacyjną i  obszar działania.

Organami okręgowymi PCK są:
1) zjazd sprawozdawczo-wyborczy okręgu, obradujący co 4 lata;
2) zjazd zwyczajny okręgu, obradujący raz w roku;
3) zjazd nadzwyczajny okręgu, zwoływany stosownie do potrzeb;
4) zarząd okręgowy, obradujący stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku;
5) okręgowa komisja rewizyjna.

Organami rejonowymi PCK są:
1) zjazd sprawozdawczo-wyborczy rejonu, obradujący co 4 lata;
2) zjazd zwyczajny rejonu, obradujący raz w roku;
3) zjazd nadzwyczajny rejonu, zwoływany stosowniedo potrzeb;
4) zarząd rejonowy, obradujący stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku;
5) rejonowa komisja rewizyjna.

Zjazdy okręgowe i rejonowe

– Zjazdy okręgowe i zjazdy rejonowe są zwoływane odpowiednio przez zarządy okręgowe i rejonowe.
– Zjazdy nadzwyczajne okręgowe i rejonowe mogą być zwoływane przez zarząd okręgowy, zarząd rejonowy, a także przez zarząd wyższego szczebla Stowarzyszenia.

Delegatami na zjazdy okręgowe oraz na zjazdy rejonowe są członkowie Stowarzyszenia, wybrani zgodnie z zasadami wyborczymi i sprawujący mandat do czasu wyboru właściwych organów Stowarzyszenia nowej kadencji.

Do kompetencji zjazdu okręgowego i zjazdu rejonowego należy:
1) uchwalanie programów działania służących realizacji misji i  strategii programowej Stowarzyszenia, w oparciu o uchwały programowe Krajowego Zjazdu;
2) rozpatrywanie sprawozdań programowych i finansowych z działalności zarządów;
3) rozpatrywanie sprawozdań komisji rewizyjnych;
4) uchwalanie absolutorium członkom zarządów po wysłuchaniu i na wniosek komisji rewizyjnych;
5) wybór prezesów okręgowych i rejonowych;
6) wybór członków zarządów okręgowych i  rejonowych;
7) wybór właściwych komisji rewizyjnych;
8) wybór delegatów, odpowiednio na zjazd okręgowy i Krajowy Zjazd;
9) podejmowanie innych uchwał niezbędnych dla skutecznego działania struktur terenowych Stowarzyszenia.

Zarządy okręgowe i rejonowe

– W skład zarządu okręgowego wchodzą: prezes okręgowy oraz od 4 do 6 członków.
– W skład zarządu rejonowego wchodzą: prezes rejonowy oraz od 2 do 4 członków.

Do kompetencji zarządów należy:
1) zwoływanie zjazdów w  trybie zwyczajnym, a w uzasadnionych przypadkach w trybie nadzwyczajnym;
2) wykonywanie uchwał właściwych zjazdów;
3) opracowywanie programów działania i zapewnianie warunków ich realizacji;
4) uchwalanie budżetów swojej działalności;
5) kierowanie sprawami Stowarzyszenia, w tym administrowanie majątkiem i funduszami na obszarze swojego działania, zgodnie z uchwalonymi przez Krajowy Zjazd zasadami;
6) przyjmowanie rocznych sprawozdań programowych i finansowych;
7) pozyskiwanie środków na działalność;
8) tworzenie i likwidacja biur okręgowych i  rejonowych na podstawie zasad;
9) wnioskowanie o wyrażenie zgody na zatrudnianie lub zwalnianie:
a) dyrektorów okręgowych
b) kierujących biurami rejonowymi — do dyrektorów okręgowych;
10) uchylanie uchwał zarządów niższego szczebla organizacyjnego, niezgodnych z  obowiązującymi przepisami prawa, Statutem i programem Stowarzyszenia;
11) rozpatrywanie spraw spornych na obszarze swojego działania niezastrzeżonych do kompetencji Sądu Organizacyjnego lub innych organów Stowarzyszenia;
12) inicjowanie i rozwijanie współpracy z administracją publiczną lub innymi organizacjami oraz zawieranie porozumień o  tej współpracy, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 30 pkt 8;
13) informowanie o swojej działalności na bieżąco odpowiednio: zarządu okręgowego i Zarządu Głównego.

Prezesi okręgowi i rejonowi

Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi organizują oraz sprawują nadzór nad działalnością zarządów, odpowiadają przed właściwym zjazdem i prezesem wyższego szczebla organizacyjnego za realizację celu statutowego i zadań Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) zwołują i przewodniczą obradom zjazdów zwyczajnych i posiedzeniom zarządów;
2) reprezentują Stowarzyszenie wobec organów administracji publicznej oraz innych instytucji i organizacji na terenie swojego działania;
3) wykonują inne zadania służące rozwijaniu i umacnianiu działalności PCK.
2. Prezesi okręgowi zatrudniają i zwalniają dyrektorów okręgowych na podstawie uchwał zarządów okręgowych, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego.
3. Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi mogą upoważnić jednego z  wiceprezesów do zastępowania w sprawach, które pozostają w ich kompetencjach.
4. Jeżeli prezes okręgowy lub rejonowy nie pełni swoich obowiązków, właściwy zarząd powierza na czas określony wykonywanie jego kompetencji jednemu z wiceprezesów.
5. Prezesi okręgowi i prezesi rejonowi realizują polecenia prezesa właściwego wyższego szczebla organizacyjnego.

Dyrektor okręgowy i kierujący biurem rejonowym

Dyrektor okręgowy i kierujący biurem rejonowym są odpowiedzialni za właściwe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia na podległym terenie i  tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania właściwych terenowych organów statutowych.

Dyrektor okręgowy lub kierujący biurem rejonowym odpowiada za wykonanie następujących zadań:
1) realizację uchwał właściwych zjazdów i zarządów;
2) opracowywanie sprawozdań z działalności programowej i finansowej oraz projektów budżetu;
3) organizowanie i  kierowanie pracą biura okręgowego lub biura rejonowego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny;
4) gospodarowanie majątkiem i funduszami zgodnie z zasadami;
5) inicjowanie, organizowanie i  prowadzenie akcji finansujących działalność PCK;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie upoważnień ustalonych przez Zarząd Główny;
7) udział w akcjach Zarządu Głównego;
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez zarząd okręgowy, prezesa okręgowego i Dyrektora Generalnego.

Dyrektor okręgowy i kierujący biurem rejonowym uczestniczą w obradach właściwych zjazdów i posiedzeniach właściwych zarządów z głosem doradczym. Dyrektor okręgowy wykonuje czynności wynikające z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników biura okręgowego, biur rejonowych oraz innych jednostek PCK na terenie okręgu. Dyrektor okręgowy informuje na bieżąco o wykonywaniu swoich zadań prezesa, zarząd okręgowy i Dyrektora Generalnego, a kierujący biurem rejonowym — zarząd rejonowy i dyrektora okręgowego.

Okręgowa i rejonowa komisja rewizyjna

Okręgowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału okręgowego PCK. Składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez zjazd okręgowy sprawozdawczo-wyborczy spośród członków PCK posiadających niezbędne kwalifikacje do wypełniania zadań kontrolnych.

Rejonowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału rejonowego PCK. Składa się z od 3 do 5 osób wybranych przez zjazd rejonowy sprawozdawczo-wyborczy spośród członków PCK.

Do kompetencji okręgowych i rejonowych komisji rewizyjnych należy kontrola całokształtu działalności wszystkich podległych im jednostek organizacyjnych PCK, a w szczególności:
1) badanie zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem, Statutem i programem PCK;
2) przedstawianie właściwym zarządom wniosków i zaleceń pokontrolnych;
3) opiniowanie rocznych sprawozdań i  występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi.

Komisje rewizyjne składają sprawozdania ze swojej działalności odpowiednio zjazdowi okręgowemu lub zjazdowi rejonowemu. Członkowie komisji rewizyjnych uczestniczą głosem doradczym w obradach właściwych zjazdów, a przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji w posiedzeniach właściwych zarządów.

Organem stanowiącym jednostki podstawowej jest ogólne zebranie jej członków zwoływane co najmniej raz w roku przez prezesa zarządu jednostki podstawowej lub zarządu wyższego szczebla organizacyjnego.

Organem kierującym i zarządzającym jednostką podstawową jest jej zarząd liczący od 3 do 5 osób, w tym prezes, wybrany przez ogólne zebranie członków jednostki.

Sposób organizowania i funkcjonowania jednostek podstawowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.Verified by MonsterInsights