Majątek Stowarzyszenia

Majątek Polskiego Czerwonego Krzyża stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

Stowarzyszenie pozyskuje środki z:
1) wpływów ze składek członkowskich;
2) dochodów z  imprez, zbiórek publicznych i  ofiar pieniężnych;
3) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań państwowych;
4) dotacji z  budżetu państwa i  budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych;
5) środków pieniężnych i  darowizn rzeczowych zarówno od organów publicznych, jak i  od ofiarodawców instytucjonalnych lub indywidualnych krajowych i zagranicznych, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym;
6) darowizn, spadków i  zapisów, z  wyjątkiem darowizn pochodzących z  dochodów uzyskanych z działań sprzecznych z Podstawowymi Zasadami Ruchu;
7) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem ustalonych zasad gospodarowania nimi i obowiązującymi przepisami prawa;
8) działalności gospodarczej;
9) subwencji oraz innych źródeł.

Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celu i zadań statutowych zgodnie z ustalonym programem działania PCK oraz na koszty funkcjonowania struktur organizacyjnych Stowarzyszenia.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny według zasad finansowych uchwalonych przez Krajowy Zjazd.
3. Zarządy oddziałów okręgowych i oddziałów rejonowych dysponują majątkiem zgodnie z zasadami, oraz udzielonym pełnomocnictwem Zarządu Głównego i ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Kompetencje w zakresie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia przez zarządy okręgowe i rejonowe mogą być rozszerzone lub cofnięte przez Zarząd Główny.

Zabrania się w Stowarzyszeniu:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z  którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku PCK na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku PCK na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PCK, członkowie jego organów lub pracownicy albo ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza w Stowarzyszeniu jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa i służy wyłącznie realizacji celów statutowych PCK. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Stowarzyszenia są prowadzone zgodnie z  przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań lub rozporządzania mieniem wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu właściwego szczebla, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu. Do składania oświadczeń woli i  podpisywania dokumentów, dotyczących działalności Stowarzyszenia, Zarząd Główny może upoważnić dyrektorów/kierujących biurami i  głównych księgowych odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

Sposób przyjmowania, rozdziału i zbywania darowizn określa każdorazowo dany Zarząd. Sposób ten musi być zgodny z  ogólnymi zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny i z wolą darczyńcówVerified by MonsterInsights