Podstawowe informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu

Stowarzyszenie powstało w dniu 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Zostało uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie w  dniu 14 lipca 1919  r. i  przyjęte do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) w dniu 16 września 1919  r. Od 1927 r. nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż” (Dz. U. Nr  79, poz. 688) i posługuje się skrótem „PCK”.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony. Siedzibą naczelnych organów Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr  41, poz.  276), niniejszego statutu oraz uchwał Międzynarodowych Konferencji Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca. Jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171) oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) i  z dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. z  2009  r. Nr  127, poz. 1049), których stroną jest Polska.

Stowarzyszenie działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając między innymi władze publiczne w działalności humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami dodatkowymi, jako jedyne stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzyża upoważnione do prowadzenia działalności w Polsce.

W stosunkach z władzami publicznymi Stowarzyszenie zachowuje autonomię, która zapewnia mu w każdym czasie działalność zgodnie z Podstawowymi Zasadami Ruchu.

W realizacji swojego celu i zadań Polski Czerwony Krzyż, przestrzegając Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współdziała z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami, z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za granicą.

Godłem Stowarzyszenia jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu, występujący samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony Krzyż”. Zasady i sposób używania oraz ochrony znaku Czerwonego Krzyża regulują Konwencje genewskie z 1949 r., Protokoły dodatkowe z 1977 r. i 2005 r., akty prawne Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża oraz przepisy prawa obowiązujące w Polsce. Zasady używania znaku Czerwonego Krzyża przez członków, wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża regulują wewnętrzne akty prawne Stowarzyszenia. Dla zapewnienia ochrony znaków Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Czerwonego Kryształu Polski Czerwony Krzyż współpracuje z organami administracji publicznej.

Przewodnik ochrony znaku czerwonego krzyża 2013

Regulamin używania znaku czerwonego krzyża

. Stowarzyszenie ma prawo nadawać Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża oraz inne odznaki i wyróżnienia za zasługi w urzeczywistnianiu jego celu i zadań. Wzory Odznaki Honorowej PCK i innych odznak oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania określa Zarząd Główny. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mają prawo używania sztandarów, których wzory i sposób użycia określone są w odrębnych przepisach. Osobie fizycznej lub prawnej może być nadany tytuł „Zasłużonego Darczyńcy PCK” według regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny.

W Stowarzyszeniu działają: ruch młodzieżowy, ruch honorowego krwiodawstwa oraz inne. Zasady ich funkcjonowania zatwierdza Zarząd Główny. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i wolontariuszy. W celu realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie zadań innym osobom.

WAŻNE:
Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża
Podstawowe informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
Cele i zadania
Członkowie i wolontariuszeVerified by MonsterInsights