Cele i zadania

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i  ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż w szczególności:

 1. wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i  cywilną służbę zdrowia, zgodnie z  postanowieniami Konwencji genewskich z  1949  r., Protokołów dodatkowych z 1977 r. i 2005 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
 2. upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i  współpracuje z  władzami publicznymi w  trosce o zapewnienie jego poszanowania;
 3. prowadzi — na zlecenie państwa — Krajowe Biuro Informacji określone przepisami Konwencji genewskich;
 4. upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 5. wykonuje zadania humanitarne wynikające z  uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 6. prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
 7. niesie pomoc ofiarom i  poszkodowanym w  klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
 8. działa na rzecz ratownictwa i  ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
 9. prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z  pomocy społecznej, w  tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 10. prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań;
 12. upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i  etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami;
 13. prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
 15. prowadzi działalność wychowawczą i  wypoczynkową na rzecz dzieci i  młodzieży, wspiera i  upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację;
 16. organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne — dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 17. rozwija działalność wśród dzieci i  młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
 18. prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
 19. pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do realizacji zadań PCK;
 20. prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
 21. realizuje inne zadania zgodne z  celem PCK, a  w  szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.
  1. WAŻNE:
   Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża
   Podstawowe informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
   Cele i zadania
   Członkowie i wolontariuszeVerified by MonsterInsights