Krajowe organy i ich kompetencje

Ustawowymi organami Polskiego Czerwonego Krzyża są:
1) Krajowy Zjazd,
2) Zarząd Główny i jego Prezydium, a ponadto w ramach Stowarzyszenia działają:
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Organizacyjny,
5) Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

Krajowy Zjazd

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd:
1) sprawozdawczo-wyborczy, obradujący co 4 lata;
2) zwyczajny, obradujący raz w roku;
3) nadzwyczajny, zwoływany stosownie do potrzeb.

Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny:
1) sprawozdawczo-wyborczy i zwyczajny — w terminach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nadzwyczajny — z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź na podstawie uchwał 50% zarządów okręgowych, nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

W Krajowym Zjeździe uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym — delegaci wybrani przez zjazdy okręgowe proporcjonalnie do liczby członków w okręgu, Prezes PCK, a także prezesi oddziałów okręgowych;
2) z głosem doradczym — członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego i Kapituły Odznaki Honorowej PCK oraz Dyrektor Generalny i zaproszeni goście.

Delegaci na Zjazd, prezesi zarządów okręgowych oraz Prezes PCK sprawują swój mandat do czasu wyboru właściwych organów Stowarzyszenia nowej kadencji, przeprowadzonego zgodnie z zasadami wyborczymi.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu należy:
1) uchwalanie Statutu PCK i jego zmian;
2) określanie strategii i programów działania Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie sprawozdania:
a) programowo-organizacyjnego z  działalności Stowarzyszenia,
b) finansowego z działalności Stowarzyszenia, zaopiniowanego przez audytora zewnętrznego,
c) z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej,
d) z działalności Sądu Organizacyjnego;
4) podejmowanie uchwały o  udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej i  na jej wniosek;
5) wybór i odwołanie:
a) Prezesa PCK i członków Zarządu Głównego,
b) członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) członków Sądu Organizacyjnego,
d) członków Kapituły Odznaki Honorowej PCK;
6) nadawanie godności członka honorowego PCK;
7) uchwalanie zasad wyborczych, regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego i Kapituły Odznaki Honorowej PCK oraz zasad używania znaku Czerwonego Krzyża w Stowarzyszeniu;
8) uchwalanie zasad gospodarowania zasobami majątkowymi i funduszami Stowarzyszenia;
9) uchylanie uchwał zjazdów okręgowych oraz Zarządu Głównego, niezgodnych ze Statutem i obowiązującym prawem;
10) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.

Zarząd Główny

Zarząd Główny jest naczelnym organem PCK i odpowiada za działalność Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes PCK oraz od 10 do 12 członków. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, ale nie mniej niż 8 razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego może być zwołane z inicjatywy Prezesa PCK lub na żądanie jednej trzeciej członków Zarządu. Dyrektor Generalny może wnioskować do Prezesa o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu;
2) powoływanie i  likwidacja jednostek organizacyjnych oraz tworzenie odpowiednich warunków, gwarantujących osiągnięcie wytyczonego celu Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej;
4) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
5) pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwały w  sprawie zatrudniania
i zwalniania Dyrektora Generalnego;
7) tworzenie i  likwidacja biura Zarządu Głównego i zatwierdzanie regulaminu jego funkcjonowania oraz określanie warunków tworzenia i  likwidacji biur terenowych jednostek organizacyjnych, a także zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników PCK;
8) ustalanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi
podmiotami;
9) opracowywanie, zatwierdzanie oraz wprowadzanie zmian w regulaminach oraz podejmowanie innych
uchwał umożliwiających stosowanie Statutu i niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
10) uchylanie uchwał niezgodnych z  prawem, Statutem bądź interesem Stowarzyszenia, podjętych przez zarządy okręgowe;
11) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach zarządów, ich prezesów lub poszczególnych członków, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd;
12) ustalanie zasad funkcjonowania ruchów: młodzieżowego, honorowego krwiodawstwa i innych tworzonych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
13) powoływanie Komisji Finansowej oraz innych zespołów, rad i  komisji problemowych, których działalność doradcza może wpłynąć na podniesienie jakości realizowanych zadań lub skuteczności funkcjonowania PCK.

Prezydium Zarządu Głównego

Organem Zarządu Głównego jest jego Prezydium odpowiedzialne za czuwanie nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia w  okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. W skład Prezydium wchodzą: Prezes PCK oraz od 2 do 4 członków Zarządu Głównego wybranych przez Zarząd Główny.

Do kompetencji Prezydium należy w  szczególności:
1) decydowanie w sprawach pilnych, należących do kompetencji Zarządu Głównego, których brak terminowej realizacji naraziłby ważny interes Polskiego Czerwonego Krzyża, w  tym wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej;
2) opiniowanie materiałów i projektów uchwał przygotowywanych na posiedzenia Zarządu Głównego;
3) egzekwowanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec organów terenowych jednostek organizacyjnych i ich członków, którzy nie przestrzegają Statutu i obowiązujących uchwał PCK, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Krajowy Zjazd;
4) decydowanie w  sprawach używania znaku Czerwonego Krzyża na podstawie zasad ustalonych przez Krajowy Zjazd;
5) wyrażanie zgody na używanie sztandarów i nadawanie imienia Polskiego Czerwonego Krzyża według
obowiązujących regulaminów;
6) realizowanie innych zadań określonych przez Zarząd Główny.

Posiedzenia Prezydium odbywają się w  miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Prezydium informuje Zarząd Główny na bieżąco o podjętych działaniach.

Prezes PCK

Prezes PCK pełni najwyższą funkcję w Stowarzyszeniu. Jest wobec Krajowego Zjazdu odpowiedzialny za to, aby pozostało ono wierne swojej misji, i czuwa nad realizacją przez Stowarzyszenie celu i zadań statutowych.

Do kompetencji Prezesa PCK należy w szczególności:
1) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zwyczajnego Krajowego Zjazdu, posiedzeniom Zarządu Głównego i jego Prezydium;
2) coroczne przedstawianie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania ze stanu Stowarzyszenia;
3) organizowanie pracy Zarządu Głównego i  jego Prezydium;
4) nadzorowanie i współpraca z prezesami zarządów okręgowych;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
6) nadzorowanie kontroli wewnętrznej w  Stowarzyszeniu;
7) zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Generalnego, zgodnie z  uchwałą Zarządu Głównego określoną w § 30 pkt 6 oraz zasadami i regulaminem zatrudniania i wynagradzania pracowników PCK;
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Krajowy Zjazd i Zarząd Główny.

Prezes może upoważnić jednego z  wiceprezesów do zastępowania go w sprawach, które pozostają w jego kompetencjach. Jeżeli Prezes nie pełni swoich obowiązków, Zarząd Główny powierza na czas określony wykonywanie jego kompetencji jednemu z wiceprezesów.

Dyrektor Generalny PCK

Dyrektor Generalny PCK jest najwyższym rangą pracownikiem Stowarzyszenia. Ponosi odpowiedzialność przed Zarządem Głównym i  Prezesem PCK za prawidłowe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania krajowych organów statutowych Stowarzyszenia.

Dyrektor Generalny wykonuje następujące zadania:
1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i  jego Prezydium oraz zadania powierzone przez Prezesa PCK;
2) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie biura Zarządu Głównego i odpowiada za wykonywanie jego zadań, zatrudnia i  zwalnia pracowników oraz organizuje jednostki podległe, zgodnie z regulaminem organizacyjnym;
3) wyraża zgodę na zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów okręgowych na wniosek zarządów okręgowych;
4) opracowuje i  przedkłada Zarządowi Głównemu sprawozdania ze stanu finansów oraz projekt budżetu Stowarzyszenia;
5) inicjuje, organizuje i  prowadzi akcje finansujące działalność PCK;
6) gospodaruje majątkiem i  funduszami Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Główny;
7) reprezentuje Stowarzyszenie w  ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny;
8) kieruje akcjami podejmowanymi przez Zarząd Główny, a w wyjątkowych okolicznościach lub sytuacjach pilnych potrzeb podejmuje wszelkie niezbędne działania;
9) przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
10) wykonuje wszelkie inne zadania przewidziane w Statucie lub powierzone przez Zarząd Główny i Prezesa PCK.

Dyrektor Generalny może wystąpić do właściwego zarządu z inicjatywą zatrudnienia lub zwolnienia pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Dyrektor Generalny dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych mu pracowników. Może upoważnić innych pracowników Stowarzyszenia do realizacji swoich zadań w  zakresie spraw pracowniczych. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i Prezydium. Dyrektor Generalny informuje na bieżąco Zarząd Główny i Prezesa PCK o wykonywaniu swoich zadań.

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 5 do 7 osób, wybieranych przez Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy
spośród członków Stowarzyszenia.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności PCK pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa krajowego, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu, we współpracy z okręgowymi i rejonowymi komisjami rewizyjnymi;
2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o  udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu i poszczególnym jego członkom;
3) koordynowanie działalności, nadzorowanie i egzekwowanie realizacji zadań oraz przestrzegania przez terenowe komisje rewizyjne regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Zjazd;
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego. Szczegółowe zadania i  zasady funkcjonowania Głównej Komisji Rewizyjnej, a także okręgowych i rejonowych komisji rewizyjnych, określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.

Sąd Organizacyjny

Sąd Organizacyjny składa się z 7 osób, wybranych przez Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy spośród członków Stowarzyszenia posiadających niezbędne kwalifikacje.

Do kompetencji Sądu Organizacyjnego należy przede wszystkim:
1) rozstrzyganie sporów między członkami, organami, a także sporów członków z organami Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz od uchwał o  odwołaniu z funkcji w organach PCK;
3) dokonywanie wykładni przepisów Statutu na wniosek Zarządu Głównego, jego Prezydium lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

Orzeczenia Sądu Organizacyjnego są ostateczne. Ustrój Sądu Organizacyjnego, szczegółowy zakres jego działania, zasady i tryb postępowania określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd. Sąd Organizacyjny składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi.

Kapituła Odznaki Honorowej PCK

Kapituła Odznaki Honorowej PCK nadaje w imieniu Stowarzyszenia Odznakę Honorową PCK. Kapituła składa się z 5 osób: Prezesa PCK jako przewodniczącego oraz wybranych przez Krajowy Zjazd czterech członków wyróżnionych Odznaką Honorową PCK I stopnia. Zasady i sposób działania Kapituły określa regulamin nadawania Odznaki Honorowej PCK, uchwalony przez Krajowy ZjazdVerified by MonsterInsights