Przywileje i uprawnienia dawców krwi

HONOROWEMU DAWCY KRWI (HDK) PRZYSŁUGUJE

1) Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)

2) Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:
– to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
– pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
– pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji

3) Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.
Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

4) Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

5) Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny.

6) Karta identyfikacyjna grupy krwi
Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. Szczegółowe zasady wydawania krewkaty określają wewnętrzne przepisy centrów krwiodawstwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy:

ZASŁUŻONEMU HONOROWEMU DAWCY KRWI (ZHDK) przysługują:

1) Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami. Można je otrzymać bezpłatnie lub ze znizką jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Zapoznaj się z wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) https://ktomalek.pl/lista-lekow-refundowanych-2018-honorowy-dawca-krwi/h-1
Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

2) Skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.
Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3) Zniżki w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

4) Zniżki i ulgi udzielane przez prywatne firmy w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl

ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TORUNIU

Osoby uprawnione: Zasłużeni dawcy przeszczepu
Dokument upoważniający: ważna legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony dawca Przeszczepu” (Dz. U. z 2017 r. poz. 63)


Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu
Dokument upoważniający: ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1677)


Osoby uprawnione: czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Rejonowego PCK w Toruniu, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie
Dokument upoważniający: bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy


Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Okręgowego PCK w Toruniu którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999r.
Dokument upoważniający: bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy

Ulga: 100% / opłata manipulacyjna: 1zł

Źródło: UCHWAŁA NR 747/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 listopada 2017 r

Punkt wyrabiania biletów:
Zajezdnia tramwajowa – ul. Sienkiewicza 24/26
– od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-17.30
– w soboty w godz. 6.00-13.30.

Zobacz podstawowe informacje na temat krwiodawstwa:
Kto może oddać krew?
Gdzie można oddać krew?
Kto nie może oddać krwi?
Droga dawcy
Metody pobierania krwi
Przywileje i uprawnienia dawców krwi
Odznaki i odznaczenia
Ważne dokumentyVerified by MonsterInsights