Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż, jako członek Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jest częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przestrzega Statutu Ruchu, Konstytucji Federacji i uchwał organów Ruchu. W swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są:

HUMANITARYZM
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i  krajowej, wysiłki w  kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i  ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

BEZSTRONNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

NEUTRALNOŚĆ
W  celu zachowania powszechnego zaufania Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i  Czerwonego Półksiężyca powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz — w każdym czasie — w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

NIEZALEŻNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w  ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności, pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

DOBROWOLNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ
W  każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i  obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.

POWSZECHNOŚĆ
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obejmuje swoją działalnością cały świat.

WAŻNE:
Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża
Podstawowe informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
Cele i zadania
Członkowie i wolontariuszeVerified by MonsterInsights