Rocznica podpisania Konwencji Genewskich

W dniu 12 sierpnia 1949 r. podpisane zostały przez Polskę w Genewie Konwencje o ochronie ofiar wojny, a mianowicie:

1. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych,

2. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu,

3. Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych oraz

4. Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

W 1864 roku 12 państw podpisało na konferencji w Genewie porozumienie zwane pierwszą Konwencją Genewską lub Konwencją humanitarną Czerwonego Krzyża o polepszeniu losu rannych żołnierzy a wspomniany komitet przyjął nazwę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie.

Na podstawie tej Konwencji ranni żołnierze i personel sanitarny stron walczących uznani zostali za osoby neutralne, pozostające pod ochroną prawa. Znakiem tej ochrony stało się godło Czerwonego Krzyża na białym polu będące odwróconym godłem państwowym Szwajcarii – dla uczczenia Henryka Dunanta i pozostałych inicjatorów Konwencji Genewskiej.

Wkrótce w państwach, które podpisały Konwencję Genewską lub do niej później przystąpiły powstały narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, których zadaniem było niesienie w oparciu o postanowienia Konwencji pomocy ofiarom wojny i przygotowywanie pomocniczych ochotniczych kadr sanitarnych dla zapewnienia tej pomocy w czasie wojny.

W celu polepszenia współpracy i pomocy między narodowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża w 1919 roku utworzono Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. Stała się ona federacją narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca (kraje muzułmańskie) i Czerwonego Lwa i Słońca (Persja). Polska również do niej przystąpiła. Podstawowym zadaniem Ligi było dopomaganie narodowym stowarzyszeniom m.in. w szerzeniu idei czerwonokrzyskich wśród młodzieży.

Wszystkie zarówno wspomniane na początku cztery Konwencje jak i kolejne akty międzynarodowego prawa humanitarnego są wyrazem przekonania ludzkości, ze w czasie wojny, tak jak w czasie pokoju obowiązują ludzi pewne powszechnie uznane zasady moralne i humanitarne. Stosuje się je we wszystkich konfliktach zbrojnych i wojennych.

Główną zasadą określoną przepisami jest nakaz, że „osoby nie biorące udziału w działaniach wojennych, w tym również członkowie sił zbrojnych, którzy złożyli broń oraz osoby, które stały się niezdolne do walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolności lub z wszelkich innych powodów, będą we wszelkich okolicznościach traktowane w sposób humanitarny, przy czym nie będą robione żadne różnice na ich niekorzyść z powodu rasy, koloru skóry, religii lub wierzeń, płci, urodzenia lub majątku ani z żadnych innych powodów tego rodzaju”.

Wszystkie Konwencje chronią znakiem Czerwonego Krzyża i nie pozwalają atakować szpitali, zakładów i formacji służby zdrowia wojskowej i cywilenej, organizowanych i prowadzonych przez narodowe Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża: sprzet i personel sanitarny, personel narodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża przeznaczony do zbierania, wynoszenia, przewożenia i leczenia rannych i chorych.

Szczególnej ochronie Konwencji i opiece Czerwonego Krzyża poddano osoby cywilne, a zwłaszcza dzieci, kobiety ciężarne, starców, chorych, osobami niepełnosprawnymi.

Jeżeli chcecie się zapoznać z pełnym tekstem Konwencji Genewskich zapraszamy: https://www.legal-tools.org/doc/8913f1/pdf/
Konferencja „Prawo Humanitarne w 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4zNMu-9DMiIBLYZ1TuA9cZnRUPlL9iuX

XXIII Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację na XXIII Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. 💙💛❤️
Kurs odbędzie się w dniach 20–24 kwietnia 2020r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Do udziału w kursie zapraszamy:
• studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
• wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
• pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będzie rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Program obejmuje, m.in.:
• międzynarodowe prawo humanitarne wobec światowego problemu broni powodujących nadmierne cierpienia;
• niemiędzynarodowe konflikty zbrojne, konflikty asymetryczne;
• ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;
• implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej oraz rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. prof. R. Bierzanka.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2020r. na adres e-mail: monika.kolaj@pck.org.pl lub pocztą na adres:

Ośrodek Upowszechniania MPH
Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do 15 marca 2020..

Koszt udziału w kursie (materiały, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na trasie Warszawa-Radziejowice-Warszawa) wynosi 650 zł (kwota brutto, uwzględnia podatek VAT).

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 326 12 22, 22 326 13 45

Konferencja „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża” – materiały wideo

Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 100. lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Więcej informacji na temat konferencji na:
https://pcktorun.pl/konferencja/ oraz
https://pcktorun.pl/fotorelacja-z-konferencji-prawo-humanitarne-w-100-lecie-polskiego-czerwonego-krzyza/

Fotorelacja z konferencji „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

W dniu 22 listopada odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu konferencja pt. „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Słowo wstepne wygłosili:
– prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Dziekan WPiA UMK) oraz
– p. Mariola Chechłowska (Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Toruniu).

Następnie odbyła się sesja laudacyjna powiązana z wręczeniem Medali 100. lecia patronom oraz osobom wspierającym działalność PCK. Łącznie wyróżniono 30 osób. Dodatkowo zostały wręczone odznaki honorowe PCK IV stopnia oraz odznaki Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Po nadaniu medali przyszła kolej na przerwę na przysłowiową kawę i ciastko. Po niej rozpoczęła się pierwsza sesja tematyczna. Kolejni referenci przedstawiali zagadnienia dotyczące prawa humanitarnego i historii PCK. W jej ramach wygłoszono następujące referaty:

– Kilka refleksji na temat ruchu honorowego krwiodawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika,
dr hab. Konrad Zacharzewski (prof. Akademii Leona Koźmińskiego)

– PCK w kontekście migracji, zagrożeń łamania praw człowieka,
dr Marta Chechłowska-Lipińska (politolog)

– Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy w latach 1919—1939,
mgr Adam Szefer (historyk)

Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas na zasłużoną przerwę obiadową a po niej kolejne wykłady:

– Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady ogólne w świetle wyzwań współczesności,
dr hab. Agnieszka Szpak (prof. UMK, WNoPiB, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego)

– Rola organizacji pozarządowych wobec nielegalnej imigracji w ramach Unii Europejskiej,
dr Piotr Sadowski (Katedra Praw Człowieka, WPiA UMK)

– Sądownictwo międzynarodowe w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego,
SSR Paulina Popławska (Sąd Rejonowy w Świeciu)

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Dziękujemy przy tym wszystkich przybyłym gościom a w szczególności Staroście Toruńskiemu Panu Markowi Olszewskiemu, Prezydentowi Torunia Panu Michałowi Zaleskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UMK Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Witkowskiemu.

Konferencja odbyła się jako jedno z wydarzeń wchodzących w skład obchodów 100. lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża.