Informacja o obchodach 8 maja zorganizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w Toruniu

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta, oddział toruński Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na Rynku Nowomiejskim formowaniem „żywego czerwonego krzyża”, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół Samochodowych pod batutą kapelmistrza pana Jacka Kałamarskiego oraz Zespołu „Podgórski Walczyk”. Do tworzenia symbolu znanego na całym świecie i kojarzącego się troską o innego, zwłaszcza potrzebującego człowieka  włączyły się setki uczestników – działacze, pracownicy, honorowi krwiodawcy, wolontariusze, sympatycy. Wśród gości był Starosta Toruński pan Marek Olszewski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pani Izabela Miłoszewska,  była prezes ZR pani Elżbieta Krajewska, była wiceprezes ZW i ZR pani Krystyna Zaleska – dyrektor Szpitala Miejskiego, były dyrektor ZW PCK pan Roman Kurzyński,  dyrektor Domu Muz pan Tomasz Grzeszkowiak, prezes PSD w Toruniu pani Aniela Kowalska. Do tworzenia „żywego czerwonego krzyża”  włączyły się Przedszkole nr 1 z Dyrektor panią Anną Blum, która zasługuje na szczególne wyróżnienie – Pani Dyrektor nie tylko że garderobę miała w kolorze czerwonym, to także przygotowała znak PCK na banerze oraz Przedszkole

nr 15, a także Szkoły Podstawowe nr 1, 4 i 13, Zespół Szkół nr 26 z Dyrektorem panem Markiem Fuerst, wolontariusze z VI LO i VIII LO. W tym wyjątkowym czasie podwójnego jubileuszu – 100. rocznicy powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża wszyscy obecni na Rynku Nowomiejskim manifestowali żywiołowo i radośnie przynależność do tej wspaniałej Organizacji. Podczas uroczystości przekazaliśmy rower trójkołowy dla uczniów z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu oraz chodzik dla naszej podopiecznej.

Po wiwatach z paradą ulicami Starówki Torunia przeszliśmy do „Piernikowego Miasteczka”,  gdzie  czekały kolejne atrakcje, miedzy innymi koncert  zespołu  muzycznego  Twenty three oraz Podgórskiego Walczyka, inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „ Rzepa” w wykonaniu grupy teatralnej Czuk. Pląsom i zabawom nie było końca. Było radośnie i głośno, atmosfera wspólnego świętowania udzieliła się przechodniom i turystom, zaciekawiony wydarzeniem dołaczył do zabawy gość z Bristolu w Wielkiej Brytani.

Serdeczne podziekowania i słowa wdzięczności kierujemy do Dyrekcji i Pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”  i „Piernikowego Miasteczka”.

Dziękujemy mediom za obecność i przekaz, dziękujemy Fundacji Tumult, dziękujemy Urzędowi Miasta Torunia, dziękujemy Straży Miejskiej, dziękujemy wszystkim nie wymienionym a zaangażowanym w jakikolwiek sposób.

Podsumowanie finału akcji „Podaruj Dzieciom Serce”

 

Dziękujemy za udział w Finale Akcji ,,Podaruj Dzieciom Serce”. 
Było nam miło gościć Państwa oraz jesteśmy wdzięczni za zaufanie i okazane wsparcie projektów Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. 
Dziękujemy sponsorowi głównemu Grupie ENERGA oraz wszystkim Darczyńcom Finału Akcji ,,Podaruj Dzieciom Serce” za każdy gest życzliwości.

Podczas uroczystości przeżywaliśmy miłe chwile z Zasłużonymi Dawcami Krwi i Działaczami, którym zostały wręczone medale z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszym kanale facebook: PCK Toruń

Powstanie Warszawskie z perspektywy Polskiego Czerwonego Krzyża

   Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z Muzeum Powstania Warszawskiego trwa nieprzerwanie od czasu jego powstania. Już w czasie prac nad pierwszą ekspozycją w wyremontowanym budynku elektrowni tramwajowej, PCK przekazał przykładowe, oryginalne protokoły ekshumacyjne z terenu Warszawy. Zostały one udostępnione dla zwiedzających.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pracownicy Muzeum Powstania przeprowadzili badania naukowe na oryginalnych dokumentach z czasów Powstania Warszawskiego znajdujących się w zasobach Archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. W celach naukowych do Muzeum Powstania Warszawskiego przekazane zostały także skany protokołów ekshumacyjnych z terenu Warszawy, sporządzonych przez pracowników PCK w latach powojennych.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pracownicy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK przeprowadzili także kwerendę, mającą na celu odnalezienie nazwisk powstańców oraz cywilnych mieszkańców Warszawy zaginionych i represjonowanych w wyniku wybuchu Powstania. Kwerenda prowadzona była w ponad 7 milionowej kartotece ogólnej Biura wyrywkowo od 2004 roku oraz w sposób systematyczny w latach 2008-2015. Wyniki kwerendy w znacznej mierze przyczyniły się
do powstania Muru Pamięci, wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w Pamięci” oraz posłużyły do opracowania Biogramów Powstańczych oraz Biogramów Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.
   

„BEZ WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO DO KOŃCA SPEŁNIĆ SWÓJ OBOWIĄZEK”

   Przygotowania do Powstania, jakie na ziemiach polskich czyniła Komenda Główna Armii Krajowej znane były również Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Wtajemniczone osoby od dłuższego czasu gromadziły w różnych częściach miasta odpowiednie zapasy materiałów sanitarnych, leków, sprzętu, narzędzi chirurgicznych, jak również zapasy żywności, pościeli, koców i innego wyposażenia szpitalnego. Najlepiej zaopatrzone składnice znajdowały się przy ul. Pańskiej, na Krakowskim Przedmieściu i na Nowym Świecie.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Nadszedł dzień 1 sierpnia 1944 roku – wybuch Powstania stał się faktem. Sam termin wybuchu okazał się jednak zaskoczeniem dla wielu działaczy i pracowników PCK, gdyż rozkaz dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o godzinie „W” nie dotarł na czas do Zarządu Głównego PCK.
   

   Od pierwszych dni Powstania personel medyczny, pielęgniarki, sanitariuszki PCK podejmowały prace patrolowe polegające na penetrowaniu przydzielonego im terenu, aby rannych lub chorych jak najszybciej przenieść do szpitala lub najbliższego punktu opatrunkowego. Przez pierwszych 10 dni powstania czynnych było 7 szpitali PCK, w tym przy ul. Smolnej 6, Jaworzyńskiej 2, Foksal 7, Mokotowskiej 55, ul. Drewnianej 8 oraz 14 ambulatoriów.
   

   Podczas Powstania Niemcy nagminnie nie szanowali znaku Czerwonego Krzyża, bombardując szpitale, paląc i niszcząc oznaczone godłem czerwonokrzyskim miejsca pobytu chorych i rannych ludzi łamiąc w ten sposób wszelkie konwencje humanitarne. W większości zajętych szpitali mordowali wszystkich chorych oraz personel. Tym samym PCK ponosił bardzo duże straty podczas ratowania ludzi w wyniku rozstrzeliwań i morderstw popełnianych przez żołnierzy niemieckich.
   

   W pierwszych dniach sierpnia Niemcy zajęli i podpalili kamienicę przy ul. Smolnej 19, w której swoją siedzibę miały władze ZG PCK i Warszawskiego Okręgu PCK, paląc tym samym całe archiwum Biura Informacji i niszcząc wiele tysięcy kart ewidencyjnych oraz depozytów. Spalony szpital przy Smolnej przeniesiono częściowo do szpitali zorganizowanych przy ul. Pierackiego 3/5 i częściowo przy ul. Kopernika 11/13.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   W poszczególnych dzielnicach Warszawy PCK obejmował opieką chorych i rannych powstańców oraz osoby cywilne (w tym wymagających szczególnej troski: osoby starsze, inwalidów i kobiety z dziećmi). Sanitariuszki-łączniczki dysponowały bielizną, ubraniami, kocami, swetrami i spodniami, które przekazywały powstańcom i cywilom. PCK występował również w roli służby pomocniczej. Dożywiano żołnierzy wychodzących ze szpitali przed powrotem do oddziałów powstańczych. Przybyłym oddziałom z Puszczy Kampinoskiej przekazano 2000 sztuk bielizny, 500 par skarpet i onuc, 100 prześcieradeł i ręczników oraz ponad 100 palt i kurtek, kilkadziesiąt par butów, kilkanaście kilogramów mydła i bielizny. Tworzono sierocińce i schroniska zaopatrując je w środki żywnościowe i zapewniając pomoc lekarską. Pomagano ludności cywilnej przy opuszczaniu Warszawy poza linie walk zbrojnych.
   

   W większości dzielnic Warszawy organizowano Biura Informacji – tzw. małe filie informacyjne. Skrupulatnie zbierano informacje o zabitych i rannych ze wszystkich możliwych miejsc, starano się także odnotować każdy pochówek. Prowadzono specjalne kartoteki, które później wykorzystywano w trakcie poszukiwań zaginionych.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pogarszająca się z każdym dniem sytuacja i brak nadziei na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz zdecydowały o podjęciu przez dowództwo Powstania rozmów kapitulacyjnych ze stroną niemiecką. W rozmowach, które toczyły się od 30 września do 2 października w Ożarowie pod Warszawą ze strony polskiej uczestniczyła delegacja, w składzie której byli między innymi: wiceprezes PCK hrabina Maria Tarnowska reprezentująca Radę Główną Opiekuńczą oraz dr Hieronim Bartoszewski reprezentujący właśnie Polski Czerwony Krzyż. Rozmowy zakończyły się 2 października 1944 roku podpisaniem układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Na podstawie powyższych postanowień wszyscy żołnierze oraz służba sanitarna, w składzie której znajdowały się pielęgniarki i sanitariuszki PCK otrzymała prawa jeńców wojennych. W myśl porozumienia PCK był odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji z Warszawy wszystkich szpitali, punktów opatrunkowych wraz z rannymi i chorymi. Poza miasto wywieziono w ten sposób ponad 5 tys. osób. Akcję ewakuacyjną zakończono 24 października, kiedy to ostatni pacjenci szpitala przy ul. Jaworzyńskiej 2 opuścili ruiny stolicy.
   

   Po kapitulacji dla ludności cywilnej rozpoczął się okres przemarszu przez piekło obozu Dulag 121 w Pruszkowie (który znajdował się pod opieką RGO i PCK). Przez to miejsce, w którym tragiczne warunki bytowe były trudne do wyobrażenia – przeszło około 600.000 mieszkańców Warszawy. Na apel PCK w Londynie, MKCK pierwsze dary z lekami dostarczył do Dulagu 13 września. Paczki MKCK docierały również do żołnierzy Powstania, którzy znaleźli się
w obozach na terenie Niemiec.
   

   Już zimą 1945 roku prace ewidencyjne zostały wznowione. Ruiny miasta zostały podzielone na sektory. W każdym działała dwuosobowa ekipa, która starała się dotrzeć do jak największej liczby zabitych i poległych. Ekipy starły się zdobyć jak najwięcej informacji, ustalić czyje ciało znaleziono w ruinach, kto leży w konkretnym grobie. Jadwiga Boryta –Nowakowska kierująca sekcją grobownictwa w PCK zaproponowała, aby zabrane zwłoki pochować przejściowo w zbiorowych mogiłach w kilku punktach miasta, którymi były Park Krasińskich, plac Starynkiewicza, park Dreszera itd. Kiedy odnaleziono olbrzymie ilości ludzkich prochów w piwnicach dawnego Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych podjęto decyzję o ich umieszczeniu w specjalnie wymurowanej piwnicy o objętości kilkunastu metrów sześciennych, która miała powstać na nowym Cmentarzu na Woli, znanym dzisiaj jako Cmentarz Powstańców Warszawy. Oprócz ton prochów z Alei Szucha znalazły tam miejsce także prochy między innymi z miejsc masowych egzekucji (po których zwłoki były palone) czyli parku Sowińskiego, fabryki Franaszka i filii warszawskiej fabryki URSUS. Dnia 6 sierpnia 1946 r., po mszy w kościele Zbawiciela, 117 trumien z prochami umieszczono na samochodach wojskowych. W asyście sióstr PCK oraz wśród szpaleru warszawiaków stojących wśród ruin przejechały na wolską nekropolię. Dziś kurhan, na którym znajduje się pomnik Polegli–Niepokonani kryje 12 ton ludzkich prochów (co odpowiada szczątkom 40.000-50.000 osób). Na całym cmentarzu spoczywa ponad 104.000 osób – głównie ofiar Powstania Warszawskiego, z czego 80% to cywile.
   

   Powstanie Warszawskie było dla Polskiego Czerwonego Krzyża testem sprawności organizacyjnej. Pracownicy, lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki PCK wypełnili swoje powinności patriotyczne i humanitarne z najwyższym poświęceniem, pokonując niewyobrażalne trudności, często płacąc za to najwyższą cenę.
   

Cześć Ich Pamięci!
   

Opracowano na podstawie książki Pana Zdzisława Abramka „Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912 – 1951”.

Źródło: www.pck.pl

Polski Czerwony Krzyż partnerem Tour de Pologne

Polski Czerwony Krzyż został partnerem Tour de Pologne. Prezes PCK Stanisław Kracik podkreśla, że współpraca będzie korzystna dla obu stron.

Która strona wyszła z inicjatywą współpracy?

STANISŁAW KRACIK: Pierwszy krok wykonał Andrzej Antoń z Biura Zarządu Głównego PCK. To on umówił nas, śmieję się, że na randkę, w Krakowie. Jesteśmy z panem Czesławem w podobnym wieku, wiedziałem, że to wybitny sportowiec, śledziłem też jego aktywność medialną. Nie spodziewałem się jednak, że to tak ciepły człowiek, a przedsięwzięcia, za którymi stoi, mają taki rozmach. Logistyka, zabezpieczenie, sprzęt… To wszystko budzi podziw. Nasza młodzież brała już kiedyś udział w ćwiczeniach na poligonie w Żaganiu, ale podczas Tour de Pologne będą mieli szansę dotknąć zupełnie czegoś innego. Zetknąć się z gwiazdami, zasmakować wielkiego wydarzenia. To przejaw zaufania do nas, ale i sytuacja, w której ludzie Polskiego Czerwonego Krzyża mogą się wiele nauczyć. Biorąc pod uwagę cykliczność i częstotliwość imprez organizowanych przez pana Czesława, jest szansa, by narodziła się nowa świecka tradycja.

Na czym będzie polegać współpraca PCK z Tour de Pologne?

Na razie jesteśmy na etapie poznawania się. Chcemy być w pełni użyteczni i pożyteczni w 2019 roku, gdy przypadać będzie nasze stulecie. Na pewno nasi ludzie będą dyżurować na punktach kontrolnych, ale niewykluczone, że już teraz współpraca się rozszerzy. Dogrywamy szczegóły. Przed nami jeszcze jedno spotkanie robocze. Nie chcemy czegoś obiecać, a później się z tego nie wywiązać. Wolałbym mówić o dokonaniach niż o planach. Na pewno chcemy zaangażować głównie młodzież.

Czy dla Polskiego Czerwonego Krzyża będzie to pierwszy udział w podobnym przedsięwzięciu?

Tak. Na razie były dwie próby w mniejszej skali. Dopiero wzajemnie się siebie uczymy, sprawdzamy. Fundamentalna dla nas jest jedna zasada – chcemy być pomocni. Udział w Tour de Pologne to też dla nas świetna okazja do promowania naszego znaku, pokazania się w czymś, co zdrowe. A jazda na rowerze jednoznacznie się z tym kojarzy.

Czego po współpracy z Lang Team oczekuje Polski Czerwony Krzyż?

To klasyczny przykład sytuacji win-win. Tu obie strony mogą tylko zyskać. PCK jest kojarzony głównie z akcjami związanymi z krwiodawstwem oraz pomocą żywnościową. Brakowało nam aktywności, która by autentycznie angażowała młodzież w warunkach, gdy coś się dzieje. A na trasie Tour de Pologne i wokół mniej dzieje się zawsze bardzo dużo. Cieszymy się, że możemy być częścią tej wspaniałej imprezy.

Źródło: http://www.tourdepologne.pl/

Zaznaczmy gdzie szukać akcentów PCK w wyścigu. Pierwszego dnia kolarze będą mieli do pokonania płaski etap o długości 134 kilometrów. Na trasie znajdują się dwie Górskie Premie TAURON –Bachowice (IV kat.) oraz Kaszów (IV kat.), a także Premia Specjalna Lanckorona oraz 100-lecie PCK Lotna Premia LOTTO w Krakowie. Interwałowy, górski piąty etap z pewnością dostarczy wielu emocji kibicom. Peleton wystartuje z Kopalni Soli Wieliczka i skieruje się na zachód. Po drodze Górskie Premie TAURON: Hucisko (II kat.), Rychwałd (II kat.) oraz Przełęcz Przegibek (I kat.). Na trasie znajdują się także Premia 100-lecie PCK Lotna Premia LOTTO w Bielsku-Białej.

Spotkanie w klubie HDK PCK TOFAMA SA

Członkowie klubów HDK PCK i goście świętowali Światowy Dzień Krwiodawcy spotykając się w klubach przy kawie i miłej pogawędce. W klubie HDK PCK TOFAMA SA również spotkano się przy kawie, krwiodawcy z rąk prezesa Klubu pana Ryszarda Balona otrzymali drobne upominki.

Wszystkim krwiodawcą dziękujemy za dar krwi i gratulujemy promowania tej szlachetnej działalności.

Decydujesz, pomagamy IV edycja programu Fundacji Tesco

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” stworzyli program o nazwie „Decydujesz, pomagamy”. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, instytucji publicznych lub grup mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności. Oddział Rejonowy PCK w Toruniu po raz kolejny bierze w nim udział.

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU
W ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” teren Polski podzielony został na 125 mikroregionów. W każdym mikroregionie przekazane zostaną maksymalnie trzy granty organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, spółdzielniom socjalnym lub grupom nieformalnym (aplikującym z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną), działającym na rzecz lokalnej społeczności.

W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane będą ocenie formalnej. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoni maksymalnie 3 najlepsze projekty w każdym ze 125 obszarów w oparciu o przedstawione niżej kryteria. O tym, jakie dofinasowanie otrzyma każdy z projektów, zdecydują klienci Tesco, głosując na jedną z najlepszych inicjatyw w każdym mikroregionie. Głosowanie potrwa niemal miesiąc (7.05 – 4.06. 2018 r.), kiedy to klienci będą mogli oddawać głosy w swoim sklepie Tesco wrzucając żetony do specjalnych urn.

Zachęcamy do oddawania głosów w ramach IV edycji programu na nasz nowy projekt „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.
Tak jak wspomnieliśmy wyżej głosować można we wszystkich sklepach TESCO w Toruniu w dniach 07.05-04.06.2018 r. (Toruń Wapienna 1, Toruń Rydygiera 2, Toruń Chrobrego 1/3, Toruń Reja 15).

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 2018

UŚMIECHNIJ SIĘ! Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku, aby poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, podkreślić różnorodność naszej pracy i uniwersalność naszego podejścia, będziemy dzielić się jednym z najbardziej uniwersalnych symboli – uśmiechem.

Uśmiech jest symbolem szczęścia, komfortu i satysfakcji. Dla wolontariuszy oznacza dobrze wykonaną pracę. Dla osoby dotkniętej przez nieszczęście może oznaczać, że ktoś chce jej pomóc. Chcemy wykorzystać moc tego symbolu, aby uczcić poświęcenie Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w szczególności jego pracowników i wolontariuszy na rzecz potrzebujących.

Ruch to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy oraz 450 000 pracowników. Jesteśmy obecni w ponad 190 krajach. Nasi wolontariusze i pracownicy wspierają ponad 160 milionów potrzebujących na całym świecie. Poprzez moc humanitaryzmu ratujemy ludzkie życie oraz łagodzimy cierpienie. Wolontariusze oraz pracownicy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nigdy nie zostawiają nikogo bez pomocy. Nie ważne, czy ktoś ucierpiał w wyniku klęski naturalnej, czy wywołanej przez działania człowieka, czy w trakcie konfliktu zbrojonego. Jesteśmy wszędzie dla wszystkich (#Everywhere4Everyone).

W Polsce mamy ponad 86 000 wolontariuszy, którzy angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań. W swoich działaniach kierują się ideami humanitaryzmu, a w szczególności bezinteresownej pomocy. Wolontariusze to siła Polskiego Czerwonego Krzyża.

W trakcie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca chcemy podzielić się pozytywnymi historiami dotyczącymi zmian, które wywołały działania naszych wolontariuszy i pracowników. Mamy nadzieję, że podzielicie się z nami tym, co sprawia, że się uśmiechacie. Zapraszamy wszystkich naszych wolontariuszy i sympatyków do dzielenia się swoimi historiami i uśmiechami na naszym fanpage’u na Facebooku @PolskiCzerwonyKrzyz lub na międzynarodowej stronie Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Do swoich zdjęć dodajcie #Everywhere4Everyone. Pokażmy, jaką siłę ma uśmiech! Wszędzie dla wszystkich – UŚMIECHNIJ SIĘ!

Źródło: pck.pl

„Mała pomoc, wielka radość” Polski Czerwony Krzyż, Procter & Gamble oraz Carrefour

Procter & Gamble, Carrefour Polska i Polski Czerwony Krzyż ponownie połączyły siły, by poprawić sytuację życiową dzieci z najuboższych rodzin w Polsce. Właśnie ruszyła kolejna edycja akcji „Mała pomoc, wielka radość”, dzięki której kupując w sklepach Carrefour marki Procter & Gamble, jak m.in. Pampers, Fairy czy Gillette, konsumenci mogą wesprzeć podopiecznych PCK. Akcja potrwa do 30 kwietnia.