100% członkostwa na 100-lecie PCK

Przypominamy u progu jubileuszowego roku kilka faktów nt. składek członkowskich.

Składki zbierają stowarzyszenia. Składki członkowskie to źródło finansowania dostępne dla STOWARZYSZEŃ, czyli także dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Składki nie występują w fundacjach. Składki to jednak nie tylko prawo, ale i obowiązek. Stowarzyszenia nie mogą funkcjonować, nie zbierając składek. Wymaga od nich tego ustawa – Prawo o stowarzyszeniach.

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia. Z obowiązku uiszczania składek członkowskich z reguły (zwyczajowo) zwalniani są tzw. członkowie honorowi stowarzyszenia (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu określa statut). Każdy członek PCK jest wolontariuszem, ale nie każdy wolontariusz jest członkiem. Członek PCK, to ktoś więcej niż wolontariusz. Bycie członkiem PCK to duma z bycia częścią organizacji, która od 100-lat nieprzerwanie niesie pomoc potrzebującym.

Co mówi Statut PCK na temat członkostwa i składek?

• Członkami Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać osoby pragnące uczestniczyć społecznie w realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkowie należą do kół PCK w szkołach, zakładach pracy lub środowiskach.
• Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;
3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
4) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;
2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.
4) Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.
5) Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi:
• mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
• godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
• członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:
1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;
2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.
• przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
• członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
• członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

Źródło: http://pck.malopolska.pl/

Informacja o obchodach 8 maja zorganizowanych przez Polski Czerwony Krzyż w Toruniu

8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego Dunanta, oddział toruński Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na Rynku Nowomiejskim formowaniem „żywego czerwonego krzyża”, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół Samochodowych pod batutą kapelmistrza pana Jacka Kałamarskiego oraz Zespołu „Podgórski Walczyk”. Do tworzenia symbolu znanego na całym świecie i kojarzącego się troską o innego, zwłaszcza potrzebującego człowieka  włączyły się setki uczestników – działacze, pracownicy, honorowi krwiodawcy, wolontariusze, sympatycy. Wśród gości był Starosta Toruński pan Marek Olszewski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej pani Izabela Miłoszewska,  była prezes ZR pani Elżbieta Krajewska, była wiceprezes ZW i ZR pani Krystyna Zaleska – dyrektor Szpitala Miejskiego, były dyrektor ZW PCK pan Roman Kurzyński,  dyrektor Domu Muz pan Tomasz Grzeszkowiak, prezes PSD w Toruniu pani Aniela Kowalska. Do tworzenia „żywego czerwonego krzyża”  włączyły się Przedszkole nr 1 z Dyrektor panią Anną Blum, która zasługuje na szczególne wyróżnienie – Pani Dyrektor nie tylko że garderobę miała w kolorze czerwonym, to także przygotowała znak PCK na banerze oraz Przedszkole

nr 15, a także Szkoły Podstawowe nr 1, 4 i 13, Zespół Szkół nr 26 z Dyrektorem panem Markiem Fuerst, wolontariusze z VI LO i VIII LO. W tym wyjątkowym czasie podwójnego jubileuszu – 100. rocznicy powstania Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Polskiego Czerwonego Krzyża wszyscy obecni na Rynku Nowomiejskim manifestowali żywiołowo i radośnie przynależność do tej wspaniałej Organizacji. Podczas uroczystości przekazaliśmy rower trójkołowy dla uczniów z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu oraz chodzik dla naszej podopiecznej.

Po wiwatach z paradą ulicami Starówki Torunia przeszliśmy do „Piernikowego Miasteczka”,  gdzie  czekały kolejne atrakcje, miedzy innymi koncert  zespołu  muzycznego  Twenty three oraz Podgórskiego Walczyka, inscenizacja wiersza Juliana Tuwima „ Rzepa” w wykonaniu grupy teatralnej Czuk. Pląsom i zabawom nie było końca. Było radośnie i głośno, atmosfera wspólnego świętowania udzieliła się przechodniom i turystom, zaciekawiony wydarzeniem dołaczył do zabawy gość z Bristolu w Wielkiej Brytani.

Serdeczne podziekowania i słowa wdzięczności kierujemy do Dyrekcji i Pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”  i „Piernikowego Miasteczka”.

Dziękujemy mediom za obecność i przekaz, dziękujemy Fundacji Tumult, dziękujemy Urzędowi Miasta Torunia, dziękujemy Straży Miejskiej, dziękujemy wszystkim nie wymienionym a zaangażowanym w jakikolwiek sposób.

Podsumowanie finału akcji “Podaruj Dzieciom Serce”

 

Dziękujemy za udział w Finale Akcji ,,Podaruj Dzieciom Serce”. 
Było nam miło gościć Państwa oraz jesteśmy wdzięczni za zaufanie i okazane wsparcie projektów Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. 
Dziękujemy sponsorowi głównemu Grupie ENERGA oraz wszystkim Darczyńcom Finału Akcji ,,Podaruj Dzieciom Serce” za każdy gest życzliwości.

Podczas uroczystości przeżywaliśmy miłe chwile z Zasłużonymi Dawcami Krwi i Działaczami, którym zostały wręczone medale z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszym kanale facebook: PCK Toruń

Powstanie Warszawskie z perspektywy Polskiego Czerwonego Krzyża

   Współpraca Polskiego Czerwonego Krzyża z Muzeum Powstania Warszawskiego trwa nieprzerwanie od czasu jego powstania. Już w czasie prac nad pierwszą ekspozycją w wyremontowanym budynku elektrowni tramwajowej, PCK przekazał przykładowe, oryginalne protokoły ekshumacyjne z terenu Warszawy. Zostały one udostępnione dla zwiedzających.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pracownicy Muzeum Powstania przeprowadzili badania naukowe na oryginalnych dokumentach z czasów Powstania Warszawskiego znajdujących się w zasobach Archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. W celach naukowych do Muzeum Powstania Warszawskiego przekazane zostały także skany protokołów ekshumacyjnych z terenu Warszawy, sporządzonych przez pracowników PCK w latach powojennych.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pracownicy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK przeprowadzili także kwerendę, mającą na celu odnalezienie nazwisk powstańców oraz cywilnych mieszkańców Warszawy zaginionych i represjonowanych w wyniku wybuchu Powstania. Kwerenda prowadzona była w ponad 7 milionowej kartotece ogólnej Biura wyrywkowo od 2004 roku oraz w sposób systematyczny w latach 2008-2015. Wyniki kwerendy w znacznej mierze przyczyniły się
do powstania Muru Pamięci, wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w Pamięci” oraz posłużyły do opracowania Biogramów Powstańczych oraz Biogramów Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.
   

“BEZ WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO DO KOŃCA SPEŁNIĆ SWÓJ OBOWIĄZEK”

   Przygotowania do Powstania, jakie na ziemiach polskich czyniła Komenda Główna Armii Krajowej znane były również Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Wtajemniczone osoby od dłuższego czasu gromadziły w różnych częściach miasta odpowiednie zapasy materiałów sanitarnych, leków, sprzętu, narzędzi chirurgicznych, jak również zapasy żywności, pościeli, koców i innego wyposażenia szpitalnego. Najlepiej zaopatrzone składnice znajdowały się przy ul. Pańskiej, na Krakowskim Przedmieściu i na Nowym Świecie.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Nadszedł dzień 1 sierpnia 1944 roku – wybuch Powstania stał się faktem. Sam termin wybuchu okazał się jednak zaskoczeniem dla wielu działaczy i pracowników PCK, gdyż rozkaz dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o godzinie “W” nie dotarł na czas do Zarządu Głównego PCK.
   

   Od pierwszych dni Powstania personel medyczny, pielęgniarki, sanitariuszki PCK podejmowały prace patrolowe polegające na penetrowaniu przydzielonego im terenu, aby rannych lub chorych jak najszybciej przenieść do szpitala lub najbliższego punktu opatrunkowego. Przez pierwszych 10 dni powstania czynnych było 7 szpitali PCK, w tym przy ul. Smolnej 6, Jaworzyńskiej 2, Foksal 7, Mokotowskiej 55, ul. Drewnianej 8 oraz 14 ambulatoriów.
   

   Podczas Powstania Niemcy nagminnie nie szanowali znaku Czerwonego Krzyża, bombardując szpitale, paląc i niszcząc oznaczone godłem czerwonokrzyskim miejsca pobytu chorych i rannych ludzi łamiąc w ten sposób wszelkie konwencje humanitarne. W większości zajętych szpitali mordowali wszystkich chorych oraz personel. Tym samym PCK ponosił bardzo duże straty podczas ratowania ludzi w wyniku rozstrzeliwań i morderstw popełnianych przez żołnierzy niemieckich.
   

   W pierwszych dniach sierpnia Niemcy zajęli i podpalili kamienicę przy ul. Smolnej 19, w której swoją siedzibę miały władze ZG PCK i Warszawskiego Okręgu PCK, paląc tym samym całe archiwum Biura Informacji i niszcząc wiele tysięcy kart ewidencyjnych oraz depozytów. Spalony szpital przy Smolnej przeniesiono częściowo do szpitali zorganizowanych przy ul. Pierackiego 3/5 i częściowo przy ul. Kopernika 11/13.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   W poszczególnych dzielnicach Warszawy PCK obejmował opieką chorych i rannych powstańców oraz osoby cywilne (w tym wymagających szczególnej troski: osoby starsze, inwalidów i kobiety z dziećmi). Sanitariuszki-łączniczki dysponowały bielizną, ubraniami, kocami, swetrami i spodniami, które przekazywały powstańcom i cywilom. PCK występował również w roli służby pomocniczej. Dożywiano żołnierzy wychodzących ze szpitali przed powrotem do oddziałów powstańczych. Przybyłym oddziałom z Puszczy Kampinoskiej przekazano 2000 sztuk bielizny, 500 par skarpet i onuc, 100 prześcieradeł i ręczników oraz ponad 100 palt i kurtek, kilkadziesiąt par butów, kilkanaście kilogramów mydła i bielizny. Tworzono sierocińce i schroniska zaopatrując je w środki żywnościowe i zapewniając pomoc lekarską. Pomagano ludności cywilnej przy opuszczaniu Warszawy poza linie walk zbrojnych.
   

   W większości dzielnic Warszawy organizowano Biura Informacji – tzw. małe filie informacyjne. Skrupulatnie zbierano informacje o zabitych i rannych ze wszystkich możliwych miejsc, starano się także odnotować każdy pochówek. Prowadzono specjalne kartoteki, które później wykorzystywano w trakcie poszukiwań zaginionych.
   

Źródło: www.pck.pl Źródło: www.pck.pl

   Pogarszająca się z każdym dniem sytuacja i brak nadziei na jakąkolwiek pomoc z zewnątrz zdecydowały o podjęciu przez dowództwo Powstania rozmów kapitulacyjnych ze stroną niemiecką. W rozmowach, które toczyły się od 30 września do 2 października w Ożarowie pod Warszawą ze strony polskiej uczestniczyła delegacja, w składzie której byli między innymi: wiceprezes PCK hrabina Maria Tarnowska reprezentująca Radę Główną Opiekuńczą oraz dr Hieronim Bartoszewski reprezentujący właśnie Polski Czerwony Krzyż. Rozmowy zakończyły się 2 października 1944 roku podpisaniem układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Na podstawie powyższych postanowień wszyscy żołnierze oraz służba sanitarna, w składzie której znajdowały się pielęgniarki i sanitariuszki PCK otrzymała prawa jeńców wojennych. W myśl porozumienia PCK był odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji z Warszawy wszystkich szpitali, punktów opatrunkowych wraz z rannymi i chorymi. Poza miasto wywieziono w ten sposób ponad 5 tys. osób. Akcję ewakuacyjną zakończono 24 października, kiedy to ostatni pacjenci szpitala przy ul. Jaworzyńskiej 2 opuścili ruiny stolicy.
   

   Po kapitulacji dla ludności cywilnej rozpoczął się okres przemarszu przez piekło obozu Dulag 121 w Pruszkowie (który znajdował się pod opieką RGO i PCK). Przez to miejsce, w którym tragiczne warunki bytowe były trudne do wyobrażenia – przeszło około 600.000 mieszkańców Warszawy. Na apel PCK w Londynie, MKCK pierwsze dary z lekami dostarczył do Dulagu 13 września. Paczki MKCK docierały również do żołnierzy Powstania, którzy znaleźli się
w obozach na terenie Niemiec.
   

   Już zimą 1945 roku prace ewidencyjne zostały wznowione. Ruiny miasta zostały podzielone na sektory. W każdym działała dwuosobowa ekipa, która starała się dotrzeć do jak największej liczby zabitych i poległych. Ekipy starły się zdobyć jak najwięcej informacji, ustalić czyje ciało znaleziono w ruinach, kto leży w konkretnym grobie. Jadwiga Boryta –Nowakowska kierująca sekcją grobownictwa w PCK zaproponowała, aby zabrane zwłoki pochować przejściowo w zbiorowych mogiłach w kilku punktach miasta, którymi były Park Krasińskich, plac Starynkiewicza, park Dreszera itd. Kiedy odnaleziono olbrzymie ilości ludzkich prochów w piwnicach dawnego Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych podjęto decyzję o ich umieszczeniu w specjalnie wymurowanej piwnicy o objętości kilkunastu metrów sześciennych, która miała powstać na nowym Cmentarzu na Woli, znanym dzisiaj jako Cmentarz Powstańców Warszawy. Oprócz ton prochów z Alei Szucha znalazły tam miejsce także prochy między innymi z miejsc masowych egzekucji (po których zwłoki były palone) czyli parku Sowińskiego, fabryki Franaszka i filii warszawskiej fabryki URSUS. Dnia 6 sierpnia 1946 r., po mszy w kościele Zbawiciela, 117 trumien z prochami umieszczono na samochodach wojskowych. W asyście sióstr PCK oraz wśród szpaleru warszawiaków stojących wśród ruin przejechały na wolską nekropolię. Dziś kurhan, na którym znajduje się pomnik Polegli–Niepokonani kryje 12 ton ludzkich prochów (co odpowiada szczątkom 40.000-50.000 osób). Na całym cmentarzu spoczywa ponad 104.000 osób – głównie ofiar Powstania Warszawskiego, z czego 80% to cywile.
   

   Powstanie Warszawskie było dla Polskiego Czerwonego Krzyża testem sprawności organizacyjnej. Pracownicy, lekarze, pielęgniarki i sanitariuszki PCK wypełnili swoje powinności patriotyczne i humanitarne z najwyższym poświęceniem, pokonując niewyobrażalne trudności, często płacąc za to najwyższą cenę.
   

Cześć Ich Pamięci!
   

Opracowano na podstawie książki Pana Zdzisława Abramka „Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912 – 1951”.

Źródło: www.pck.plVerified by MonsterInsights