“Dziel się Uśmiechem” – 2 tura w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

18.10.2023 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce odbyła się 2 tura zajęć w ramach projektu “Dziel się Uśmiechem”. Wychowawczynie wraz z sołtys Małej Nieszawki Brygidą Czapiewską edukowały dzieci na temat profilaktyki oraz prawidłowej higieny jamy ustnej. Stan zdrowia jamy ustnej ma wpływ na zdrowie całego organizmu. Dlatego wykształcenie prawidłowych nawyków dbania o zęby już w dzieciństwie to podstawa ich dobrej kondycji w przyszłości.

Zasady kierujące naszą pracą w ramach zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie” (Protection, Gender and Inclusion – PGI)

Poniżej nasi beneficjenci mogą zapoznać się z zasadami jakimi się kierujemy jako PCK przy tworzeniu oraz realizacji programów i projektów. Głównymi z nich są: poszanowanie godności, dostęp zarówno do informacji jak i miejsca, współudział w działaniu oraz bezpieczeństwo uczestników.

Godność

Godność człowieka oznacza poszanowanie życia i integralności jednostki. Wszystkie nasze działania i programy powinny przyczyniać się do zachowania i promowania godności człowieka.

Dostęp

Programy reagowania kryzysowego powinny zapewniać dostęp wszystkim jednostkom i podgrupom w obrębie populacji. Zapewniane przez nas wsparcie musi opierać się na analizie płci i różnorodności, aby mieć pewność, że nasza pomoc dotrze do osób najbardziej zagrożonych.

Udział

Ludzie powinni być w pełni, na równi i w znaczący sposób zaangażowani w procesy decyzyjne i działania, które mają wpływ na ich życie. Dzielenie się informacjami jest niezbędne do odpowiedzialności i uczestnictwa osób, które wspieramy.

Bezpieczeństwo

Osoby z różnej tożsamości płciowej, w każdym wieku i o różnym pochodzeniu w dotkniętych społecznościach mają różne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Monitorowanie bezpieczeństwa miejsc realizacji projektów z perspektywą różnych grup gwarantuje, że w sprawiedliwy sposób zaspokajamy potrzeby i obawy wszystkich osób.

Szkolenie z zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie” (Protection, Gender and Inclusion – PGI) 

W dniu dzisiejszym to jest 17.10.2023 dwie osoby: pracownik Oddziału Rejonowego PCK w Toruniu oraz wolontariusz uczestniczyli w szkoleniu z zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie (Protection, Gender and Inclusion -PGI). Szkolenie było przeprowadzone w siedzibie Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy. Z zajęciach brało udział łącznie 17 osób (pracowników, działaczy i wolontariuszy) pracujących lub współpracujących z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PCK w naszym regionie. Szkolenie przeprowadzała Pani Monika Kolaj (Pracownik ds. Ochron -Protection Officer ) z Biura Zarządu Głównego PCK

Czym jest ta zasada PGI?

Ochrona, płeć i włączenie (PGI) opisuje podejście i sposób pracy PCK (a tak naprawdę całego IFRC – Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) mające na celu zajęcie się przyczynami, ryzykiem i konsekwencjami przemocy, dyskryminacji i wykluczenia w zintegrowany sposób.

Osoby dotknięte katastrofami mogą mieć bardzo różne doświadczenia. Płeć, tożsamość płciowa, wiek, sprawność fizyczna, rasa, narodowość i wiele innych czynników mogą mieć wpływ na to, jak dana osoba jest podatna na katastrofy, konflikty i kryzysy oraz na to, jak bardzo jest na nie narażona. Mogą również wpływać na to, jak reagują i wracają do zdrowia.

Sytuacje nadzwyczajne mogą również pogorszyć istniejące nierówności. Można to zaobserwować we wzroście liczby przypadków przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć (SGBV), przemocy wobec dzieci i handlu ludźmi w sytuacjach nadzwyczajnych i po nich.

  • Ochrona oznacza zajęcie się przemocą i ochronę ludzi przed krzywdą.
  • Płeć i różnorodność dotyczą kwestii dyskryminacji i zrozumienia różnych potrzeb, zagrożeń i możliwości ludzi
  • Włączenie oznacza aktywne zajęcie się wykluczeniem poprzez znaczące angażowanie osób wykluczonych w naszą pracę.

Szkolenie było bardzo ciekawe. Oprócz podstawowych informacji szkolenie obfitowało w wiele aktywnych zadań. Praca w grupach pozwalała na poznanie opinii pozostałych uczestników szkolenia. Poznawanie i rozwiązywanie poszczególnych “zadań sytuacyjnych” pozwoliło bardzo dogłębnie zrozumieć zasadę “Ochrona, Płeć, Włączenie”. W związku, że uczestnikami były osoby w różnym wieku, płci, narodowości czy też w różny sposób związane ze stowarzyszeniem mogliśmy poznać zdanie oraz poglądy każdej z tych grup/osób. Wysłuchanie stanowisk większej liczby osób na pozwoliło każdemu spojrzeć na podejmowane tematy z innych stron. Zostaliśmy również szczegółowo zapoznani z zasadami etycznymi obowiązującymi z Polskim Czerwonym Krzyżu.

Serdecznie dziękujemy Oddziałowi Okręgowemu PCK w Bydgoszczy za zaproszenie oraz zapewnienie super warunków szkolenia. Pani Monice natomiast dziękujemy za profesjonalne a zarazem przyjemne w formie przekazanie wiedzy i zapoznanie nas z zasadami PGI.

Światowy Dzień Walki z Głodem

Dnia 16 października na całym świecie obchodziliśmy  Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem.

Celem tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie dalekich krajów, ale również Polski. Głównym problemem na który kładziemy nacisk jest niedożywienie zwłaszcza wśród dzieci i seniorów.

Jako Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzimy szereg działań i akcji mającej zmniejszyć zjawisko niedożywienia. W ostatnim czasie uruchomiliśmy program “Karta Dobra“, która pozwala seniorom na zakup artkułów spożywczych w sieci Biedronka. Corocznie wydajemy również setki paczek żywnościowych. Dodatkowo wraz Fundacją Biedronki uruchomiliśmy na naszym terenie “Pocztę obiadową” w ramach, której seniorzy otrzymują gotowe posiłki na obiad

Święto ma na celu poinformowanie społeczeństwa jak wielkim problemem jest marnowanie żywności lub jej złe wykorzystywanie. Coraz częściej spotykamy się z marnowaniem żywności. Czy to w wyniku złego przechowywania czy też zbyt dużych zakupów produktów spożywczych a następnie nie wykorzystania ich.

Jeżeli zaś chodzi o globalne (światowe) wyzwania to Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa w tym roku skupiła się na problemie dostępu do wody i właściwego z niej korzystania.

Woda to życie, woda to pożywienie. 

Woda jest niezbędna do życia na Ziemi. Stanowi ponad 50% naszego ciała i zajmuje około 71% powierzchni Ziemi. Tylko 2,5% wody jest świeże , nadaje się do picia, rolnictwa i większości zastosowań przemysłowych. Woda jest siłą napędową ludzi, gospodarki i przyrody oraz podstawą naszej żywności. Rzeczywiście rolnictwo odpowiada za 72% światowego poboru słodkiej wody, ale podobnie jak wszystkie zasoby naturalne, słodka woda nie jest nieskończona.  

Szybki wzrost liczby ludności, urbanizacja, rozwój gospodarczy i zmiany klimatyczne wystawiają zasoby wodne planety na coraz większą presję. Jednocześnie zasoby słodkiej wody na osobę spadły w ciągu ostatnich dziesięcioleci o 20%, a dostępność i jakość wody szybko się pogarszają z powodu dziesięcioleci złego użytkowania i zarządzania, nadmiernego wydobywania wód gruntowych, zanieczyszczenia i zmiany klimatu. Ryzykujemy wykorzystanie tego cennego zasobu do punktu bez powrotu. 

Obecnie 2,4 miliarda ludzi żyje w krajach dotkniętych niedoborem wody . Wielu z nich to drobni rolnicy, którzy już mają trudności z zaspokojeniem swoich codziennych potrzeb, są to zwłaszcza kobiety, ludność tubylcza, migranci i uchodźcy. Konkurencja o ten bezcenny zasób wzrasta, ponieważ niedobór wody staje się coraz częstszą przyczyną konfliktów.  

PCK w Toruniu realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu realizuje projekt ,,Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmując wsparciem 20 mieszkańców powiatu toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego.Verified by MonsterInsights