Szkolenie z zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie” (Protection, Gender and Inclusion – PGI) 

W dniu dzisiejszym to jest 17.10.2023 dwie osoby: pracownik Oddziału Rejonowego PCK w Toruniu oraz wolontariusz uczestniczyli w szkoleniu z zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie (Protection, Gender and Inclusion -PGI). Szkolenie było przeprowadzone w siedzibie Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy. Z zajęciach brało udział łącznie 17 osób (pracowników, działaczy i wolontariuszy) pracujących lub współpracujących z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PCK w naszym regionie. Szkolenie przeprowadzała Pani Monika Kolaj (Pracownik ds. Ochron -Protection Officer ) z Biura Zarządu Głównego PCK

Czym jest ta zasada PGI?

Ochrona, płeć i włączenie (PGI) opisuje podejście i sposób pracy PCK (a tak naprawdę całego IFRC – Międzynarodowej Federacji Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) mające na celu zajęcie się przyczynami, ryzykiem i konsekwencjami przemocy, dyskryminacji i wykluczenia w zintegrowany sposób.

Osoby dotknięte katastrofami mogą mieć bardzo różne doświadczenia. Płeć, tożsamość płciowa, wiek, sprawność fizyczna, rasa, narodowość i wiele innych czynników mogą mieć wpływ na to, jak dana osoba jest podatna na katastrofy, konflikty i kryzysy oraz na to, jak bardzo jest na nie narażona. Mogą również wpływać na to, jak reagują i wracają do zdrowia.

Sytuacje nadzwyczajne mogą również pogorszyć istniejące nierówności. Można to zaobserwować we wzroście liczby przypadków przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć (SGBV), przemocy wobec dzieci i handlu ludźmi w sytuacjach nadzwyczajnych i po nich.

  • Ochrona oznacza zajęcie się przemocą i ochronę ludzi przed krzywdą.
  • Płeć i różnorodność dotyczą kwestii dyskryminacji i zrozumienia różnych potrzeb, zagrożeń i możliwości ludzi
  • Włączenie oznacza aktywne zajęcie się wykluczeniem poprzez znaczące angażowanie osób wykluczonych w naszą pracę.

Szkolenie było bardzo ciekawe. Oprócz podstawowych informacji szkolenie obfitowało w wiele aktywnych zadań. Praca w grupach pozwalała na poznanie opinii pozostałych uczestników szkolenia. Poznawanie i rozwiązywanie poszczególnych “zadań sytuacyjnych” pozwoliło bardzo dogłębnie zrozumieć zasadę “Ochrona, Płeć, Włączenie”. W związku, że uczestnikami były osoby w różnym wieku, płci, narodowości czy też w różny sposób związane ze stowarzyszeniem mogliśmy poznać zdanie oraz poglądy każdej z tych grup/osób. Wysłuchanie stanowisk większej liczby osób na pozwoliło każdemu spojrzeć na podejmowane tematy z innych stron. Zostaliśmy również szczegółowo zapoznani z zasadami etycznymi obowiązującymi z Polskim Czerwonym Krzyżu.

Serdecznie dziękujemy Oddziałowi Okręgowemu PCK w Bydgoszczy za zaproszenie oraz zapewnienie super warunków szkolenia. Pani Monice natomiast dziękujemy za profesjonalne a zarazem przyjemne w formie przekazanie wiedzy i zapoznanie nas z zasadami PGI.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights