Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskieg0

Jak radosna wiadomość w tym letnim czasie – powstał klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inicjatywa pracowników Urzędu powołania klubu HDK PCK spotkała się z życzliwością i wsparciem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu inauguracji działalności Klubu HDK PCK – 15 czerwca 2022- gospodarz województwa Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego będącym honorowymi dawcami krwi.

Wartym zauważenia jest fakt, ze za zgodą Marszałka co miesiąc przed gmachem Urzędu staje krwiobus, dzięki czemu więcej osób może oddać honorowo krew, a jak wiemy z tej możliwości korzysta wielu pracowników Urzędu.

Kilka słów,o celach i początkach działalności klubu HDK PCK.

Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest: 1. uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki. 2. propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi

za https://pck.pl/edukacja/krwiodawstwo/historia-honorowego-krwiodawstwa:

(…). W 1935 r. PCK rozpoczął zorganizowaną działalność na rzecz krwiolecznictwa, obejmującą organizację kursów dla lekarzy oraz propagandę dawstwa krwi. Utworzono również pierwszy

w Polsce Instytutu Pobierania (czy przetaczania?) i Konserwacji Krwi pod kierownictwem Henryka Gnoińskiego, przy Szpitalu Głównym PCK w Warszawie.

W instytucie prowadzone były badania nad konserwacją krwi i regeneracją krwi po jej dużych utratach i pod wpływem podania krwi świeżej. W instytucie znajdował się Ośrodek Krwiodawców Zawodowych i Ośrodek Dawców Honorowych.

W 1936 r. uruchomiono w Łodzi Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem Przetaczania Krwi, do której należało 132 stałych, zarejestrowanych dawców. W 1938 r. powstał Ośrodek Przetaczania Krwi w Krakowie.

Honorowymi krwiodawcami w czasie II wojny światowej były najczęściej kobiety. Przed II wojną światową w Polsce krwiodawstwo było odpłatne. Organizowane były ośrodki honorowych krwiodawców, m.in przez Polski Czerwony Krzyż, ale ich działalność była marginalna w stosunku do płatnego krwiodawstwa.

W okresie powojennym również Polski Czerwony Krzyż zajął się odbudową placówek ochrony zdrowia, w tym także pracujących na ich potrzeby stacji krwiodawstwa. Pierwsza z nich utworzona została w marcu 1945 r. w Łodzi. Do roku 1948 było ich już 8 w różnych częściach kraju.

Upaństwowienie szpitali, placówek opieki zdrowotnej, stacji pogotowia i stacji krwiodawstwa – nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 28.10.1948 r. o zakładach społecznej służby zdrowia

i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.U. nr 55 poz.434). Na tej podstawie wydano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.1950 r. (MP nr A 98 poz.1228-1232 i Okólnik nr 90-50 z dnia 13.12.1950 r. w sprawie: bezpośredniego nadzoru nad placówkami doraźnej pomocy

i krwiodawstwa (177 stacji ratunkowych i 14 stacji krwiodawstwa PCK).

Nie zakończyło to jednak aktywności Polskiego Czerwonego Krzyża na polu krwiodawstwa.

Co prawda, za sprawy związane z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i dystrybucją krwi odpowiada służba krwi podległa Narodowemu Centrum Krwi w Warszawie, jednak planowe

i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

O uroczyści powołaniu Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim – https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38818-oddawanie-krwi-to-akt-solidarnosci-dolacz-i-ratuj-zycie

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights