Nowy wykaz leków dla dawców krwi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 4 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

   Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ? zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Dzień Dziecka 2021

Wszystkim DZIECIOM i MŁODZIEŻY, a szczególnie tym zaangażowanym w działania Polskiego Czerwonego Krzyża – Wolontariuszom, Członkom Szkolnych Kół PCK i Klubów Wiewiórka, w dniu Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia: spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów, satysfakcji z podejmowanych działań oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń! 😁🎈🍭🌞🍬Verified by MonsterInsights